ееее
 
 

Новини

 
 

профілактики  шкідливих   звичок
Куріння серед підлітків та молоді є однією з найсерйозніших проблем, що турбує сьогодні не тільки медиків, соціологів, психологів, педагогів, а й загалом суспільство.
Оскільки куріння є звичкою, що завдає шкоди здоров'ю І формується за умови наявності трьох чин­ників — соціального, особистісного (психологічно­го) та фізичного (соматичного), природним є розгляд цієї проблеми з трьох боків. Саме за таким принци­пом було розроблено наведене нижче заняття, яке включено в систему заходів у межах декади профі­лактики шкідливих звичок серед учнів ліцею.
ПРОГРАМА ДЕКАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК В УЧНІВ ЛІЦЕЮ


ЗАХОДИ

Дата проведення, відповідальні

1

Провести анонімне соціологічне опитування учнів ліцею з метою виявлення поширення куріння в підлітковому середовищі та дослідження чинників куріння

 

2

Провести конкурс плакатів-антиреклам куріння

 

3

Лекція для учнів II курсу (10-й клас) на тему: «Вплив алкоголю, нікотину та наркотиків на вищу нервову діяльність»

 

4

Інтегрований урок з елементами тренінгу «Скажімо курінню — НІ!» для учнів І курсу (9-й клас)

 

5

Зустріч з лікарем-наркологом психоневрологічного диспансеру м. Біла Церква для учнів І—II курсу.

 

6

Перегляд відеофільмів на тему шкідливості алкоголізму та куріння учнями І, II, ПІ курсів

 

7

Підготувати практичні поради тим, хто вирішив покинути куріння; розмістити матеріали на стендах соціально-психологічної служби та Ліцейного братства

 

8

Бесіди-дискусії з учнями на уроках психології;
I  курс — «Найсильніший той, хто володіє собою».
II курс — «Усе мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною».
ПІ курс — «Вплив шкідливих звичок на сексуальність людини»

 

9

Урок-тренінг з учнями 22-ї групи «Життя без гачка» за програмою Cross Roads

 

СКАЖЕМО КУРІННЮ — НІ!
Урок для учнів 9-го класу
Мета:
•  дослідити чинники (причини), що лежать в основі куріння
підлітків;

 1. глибше ознайомитися з не­безпечними наслідками куріння;

навчитися робити вільний вибір за повної інформованості;
Урок для учнів 9-го класу
Мета:
•  дослідити чинники (причини), що лежать в основі куріння
підлітків;

 1. глибше ознайомитися з не­безпечними наслідками куріння;
 2. навчитися робити вільний вибір за повної інформованості;

• навчитися приймати усвідо­млене рішення.
Форма проведення: Інтегро­ваний урок з елементами тренінгу.
Організація заняття: учні розбиваються на шість підгруп, сі­дають за столики; заняття розра­ховано на 80 хв (навчальна пара).
Обладнання: аркуші паперу з завданнями (на кожну групу), ру­чки, дошка, маркери, виставка пла­катів-антиреклам куріння, телевізр, відеомагнітофон, відеокасе­та «Задумайся» (фільм на тему шкідливих звичок).
Література: у розробці, окрім авторських завдань, використано матеріали навчально-методичного посібника «Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків» / За ред. В.Г.Панка. — К.: Ніка-Центр, 2002. — 280с.
ВЛАСНЕ ЗАНЯТТЯ І. Актуалізація теми Вступне слово психолога.
На заняттях з психології ми розглянули ознаки зрілої, сфор­мованої особистості. Одна з цих ознак — здатність вільно робити вибір, незалежність. «Незалеж­ність — це свобода від залежно­сті» — ця рекламна фраза з ек­ранів телевізорів запала багатьом у свідомість. Справді, людині, за­лежній від будь-чого, складно зро­бити вільний вибір, а значить, складно стати зрілою особистістю. Отож сьогодні ми будемо говорити про залежність, зокрема про за­лежність від нікотину.
Про актуальність даної пробле­ми для середовища ліцеїстів ска­же соціальний педагог.
Ознайомлення учнів з резуль­татами соціологічного опиту­вання.
—  Для того щоб проаналізувати ситуацію з курінням серед учнів ліцею, нами було проведено анонімне опитування. Ось його результати:

 1. серед опитаних 1020-х учнів тільки 50 % заявили, що ніколи не пробували курити;
 2. серед другої половини біль­шість учнів почала курити у віці від 11 до 14 років;
 3. найпоширенішими причина­ми, що змусили взяти сигарету вперше, були: цікавість, прагнен­ня здаватися дорослішим, і голо­вне — комфортність (бути як усі);
 4. більшість курців вказали на те, що куріння не дає їм фізично­го задоволення й на фізичному рівні викликає неприємні відчуття.

Слово вчителя біології.
У розділі «Вища нервова діяль­ність» ви вивчали поняття динаміч­ного стереотипу, який є фундамен­том формування звичок у люди­ни. Дайте відповіді на запитання:
—  Що таке звички?
Що лежить в основі поділу звичок на шкідливі та корисні?
()Ь4вірровШпредртавнюпіргруп.)
II. Робота в групах
Завдання  1.   Віч-на-віч із залежністю.
Проводить психолог.

 1. Напишіть перелік можливих видів залежності (шкідливих звичок).
 2. Визначте найпоширеніші серед ваших однолітків види за­лежності.
 3. Яка поведінка, на вашу ду­мку, відповідає поняттю «залеж­ність»?

(Відповіді представників підгруп. Результати записують на дошці.)
Висновок до завдання: за­лежність — це властивість харак­теру чи не контрольованої поведінки людини. Залежність має в основі низьку самооцінку і втрату самопо­ваги; дає людині помилкове відчуття задоволення, ейфорії, але згодом неодмінно призводить до загост­рення почуття нудьги та самотності. Депресія, дратівливість, тривожність — ось що відчуває кожен, коли закінчується дія «допінгу».
Рольова гра «Слабкі та силь­ні». (Див. додаток 1.)
Спостереження за грою персона­жів. Обговорення:

 1. Чи помітили ви причину, через яку зайшла мова про ку­ріння?
 2. Порівняйте дві моделі спі­лкування: «Олена, Сергій — Іван» та «Олена, Сергій — Ніна». Хто, на вашу думку, виявив себе сла­бким, а хто — сильним?

Завдання 2. Вплив тютюнового диму на організм людини.
Проводить учитель біології. (Див. додаток 2.)
(Учні працюють із роздавальним матеріалом.)

 1. Позначте цифрами на ма­люнку органи та системи, що під­даються впливу тютюнового диму, відповідно до порядку його про­ходження через організм.
 2. З'єднайте цифри в один ланцюжок. Який орган чи систе­ма, на вашу думку, вражаються найбільше?

(Відповіді представників під­груп. Результати записують на дошці.)
Завдання З.Чинники куріння.
Проводить психолог.

 1. Проаналізуйте, чому люди по­чинають і чому продовжують курити.
 2. Чи існує щось, що могло б вас змусити курити?

(Обговорення в підгрупах. Відпо­віді представників підгруп. Резуль­тати записують на дошці.)
Підсумок. Чинники поділяють на соціальні, психологічні, фізіо­логічні та пізнавальні.
— А зараз ми маємо можливість проаналізувати правильність зроблених нами висновків.
(Перегляд фрагменту відеофіль-му. інтерв'ю з наркозалежними «Все починалося з куріння...»)
Завдання 4. Куріння та сі­мейний бюджет.
Проводить соціальний педагог. (Див. додаток 3.)
(Учні працюють із роздавальним матеріалом.)

 1. Порахуйте, скільки грошей із сімейного бюджету витрачаєть­ся на куріння.
 2. Які альтернативи використан­ня цих коштів ви запропонували?
 3. Обговоріть результати під­рахунків із батьками вдома.

(Обговорення в підгрупах. Відпо­віді представників підгруп.)
Завдання 5. Курити чи не курити.
Проводить психолог. (Див. дода­ток 4.)
—  Наведіть аргументи за продовження куріння та за відмову від нього.
(Учні працюють із роздавальним матеріалом. Результат обговорюють.)
Завдання б. Шляхи подолан­ня залежності від тютюну.
Проводить учитель біології. (Див. додаток 5.)
(Учні працюють із роздавальним матеріалом. Обговорення кроків до подолання залежностей.)
III. Підсумок заняття Слово психолога.
Сучасне суспільство для свого розвитку та зміцнення потребує сильних, здорових, ерудованих і са­модостатніх особистостей. Тільки такі люди, вільні від згубних зале­жностей, здатні змінювати на кра­ще долі інших та свою особисту. Тож зробімо все можливе, щоб такими людьми були й ми.
ДОДАТКИ
ВПРАВА-СЦЕНКА «СЛАБКІ ТА СИЛЬНІ»
Збирається компанія. Олена. Ну, куди підемо? Серпи. Не знаю — мені все одно.
Ніна. Ходімо в парк. Сьогодні така гарна погода...
Олена {іронічно). У парку тільки мамки з немовлятами гуляють.
Іван. О, а пішли в клуб — по­граємо трохи. У мене й гроші є.
Олена {вихоплює у нього купю­ру). Що тут у тебе? {З презирст­вом.) Гроші? Та нам цього й на десять хвилин не вистачить!
Іван. Але ж…
Олена. Є Ідея краща: зараз відик увікнемо, а на це — купимо сигарет — у мене якраз скінчи­лися.
(Тицяє гроші Іванові)
Сергій. І давай — бігом. Тут ларьок зразу під під'їздом.
Іван. Але ж мені не продадуть... Що я скажу...
Олена. Слабак! (Забирає гроші.) Вчіться, поки я добра.
(Через хвилину повертається з сигаретами.)
Олена. Ну, вмикай.
{Сергій бере до рук пульт, Оле­на розпаковує пачку, дістає попіль­ницю та запальничку. Сергій та Оле­на беруть по сигареті збираються закурити.)
Сергій {до Івана). Чого дивиш­ся? Бери — я не жадібний. {Посу­ває пачку до Івана.)
Чи, може, ти боїшся?..
Іван. Чого це — боюся? Я про­сто не хочу.
Олена. Давай, давай... Від спра­вжнього мужчини має пахнути тютюном та віскі. {З насмішкою.) Якщо він мужчина, звичайно...
(Іван вагається.)
Сергій. Так і знав — він бо­їться!
Іван. Сказав — не боюсь! (Ха­пає сигарету.)
Олена. Так би одразу — в житті все треба спробувати.
Ніна. (До Івана.) Іване, пере­стань, тобі ж буде погано...
Олена. О, наша «черниця» озвалася! А самій — слабо? Чи ти боїшся, що мамця взнає? То ми їй не скажемо. (З натиском.) На — пригощайся.
Ніна. (Встає.) Дякую, та мені цього не треба. Я піду краще. (До Івана.) Ти зі мною?
(Іван поривається встати, Сергій стримує його.)
Сергій. Не будь підкаблучником, . треба мати свою думку, ти ж не баба!
(Іван залишається сидіти. Ніна йде до виходу.)
Олена. Йди, йди — ще прибі­жиш, проситися будеш!
(Ніна повертається до кім­нати. )
Ніна. Помиляєшся, не прибіжу. А ти, Сергію, правий: свою думку таки треба мати. (Виходить.)
 

 

 

 

 

КУРІННЯ ТА СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ


Термін

Число цигарок

Сума грошей

Що можна було б придбати

День

 

 

 

Тиждень

 

 

 

Місяць

 

 

 

Рік

 

 

 

Додаток 4
БАЛАНС ВИРІШЕННЯ: КУРИТИ ЧИ НЕ КУРИТИ?


«ЗА» Аргументи за продовження куріння

«ПРОТИ» Аргументи за відмову від куріння

 

 

 

КРОКИ ДО ПОДОЛАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ

1.   Визнати свою залежність.

 1. Переконатися, що залеж­ність заподіює шкоду.
 2. Захотіти. Неможливо сило­міць позбавити людину залежно­сті. Звільнення відбудеться лише в тому разі, якщо ви до цього го­тові й по-справжньому хочете зі­скочити з гачка. Приймаючи рі­шення відмовитися від залежно­сті, ви робите це для себе.
 3. Зрозуміти, які почуття та на­строї змушують вас піддаватися залежності (відчуття нудьги, само­тності, безнадійності тощо).

    5.Спробувати зрозуміти, чому ви потрапили на гачок залежності, що вона робить з вами й чим під­тримує. Усвідомити, в чому причи­на (наприклад відхід від проблеми), визначити, яку користь чи вигоду вона дає. Розуміння проблеми — необхідна частина її розв'язання.

 1. Визнати реальність, можли­вість вибору. Відповідальність за своє життя.
 2. Створити нові, альтернатив­ні (здорові) вигоди.
 3. Освоїтися з особистим емо­ційним репертуаром.
 4. Способи звільнення від за­лежності:
 1. створіть умови;
 2. інформуйте себе;
 3. шукайте підтримки в батьків, друзів, знайомих;
 4. за необхідності звертайтеся по професійну допомогу;
 5. навчіться любити себе.

 

 1. Встановити дату.

Жити сьогоденням: усвідо­мте, що ви живете сьогодні, це необхідно, щоб створити щасли­ве «тепер». Кожна секунда життя, що промайнула, ніколи не була прожита раніше й ніколи більше не повториться. Минуле закінчи­лося. Ви вступаєте в нове життя.

 1. Посилювати почуття особи­стої гідності. Якщо ви хочете зві­льнитися від залежності — постій­но підтримуйте свою самоповагу. Залежність не зможе вкорінитись у вашому житті, якщо ви собі по­добаєтесь: вона з'їдає вас зажи­во, коли ви не любите себе, але одразу зникає, щойно ви почина­єте думати про себе з повагою та любов'ю.
 2. Візьміть позитивні зобов'я­зання стосовно себе. Це єдиний шлях сили, самореалізації.

Пам'ятайте, що будь-яка зміна потребує часу. Ви можете відчу­вати розпач, дратівливість і втрату віри, але зміни не настають миттє­во й потребують терпіння, зусиль, визначеності та наполегливості.

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"