ееее
 
 

Новини

 
 

CHІД- ЗАГРОЗА ЛЮДСТВУ
ГРУДНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
ЗІ СНІ ДОМ

 

СЕМІНАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
Мета: ознайомити вчителів з методами навчання в групах (кооперативне навчання, дис­кусія, рольове моделювання, які можна використати під час уроків про СНІД; ознайомити учасників семінару з механізмом і шляхами зараження СНІДом, з початком епідемії ВІЛ-інфекції, з діагностикою хворих на СНІД в Україні; підвищити рівень поінформованості й освіченості вчителів із проблем ВІЛ/СНІДу; формувати гуманне ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Обладнання: фільм «ВИЧ знать, чтобы жить» відеостудії «Кварт», сигнальні картки, ква­соля п'яти різних сортів, кос­тюм судді, таблички з написами «СНІД», «Людство», «Грип», «Пневмонія», «ВІЛ», фломасте­ри, олівці, мікрофон.
План семінару
1.Емоційний настрій на роботу  

 1. Складання асоціатив­ного куща.
 2. Робота з інтерактив­ною системою позначок.
 3. Гра «Перевір свої знання».
 4. Гра «Як поширюється ВІЛ».
 5. Навчаючись учу.
 6. Гра «Як ВІЛ руйнує імуні­тет».

8. Судовий процес над СНІДом.
9.    Дискусія. Обери позицію.

 1. Брейк-кава.
 2. Продовж казку в авторсько­му кріслі.
 3. Складання вірша.
 4. Малювання та захист пла­катів проти СНІДу.
 5. Складання сенкану.
 6. Гра «Мікрофон».

Завершення семінару.
Власне семінар
Столи розставити буквою П.
І. ЕМОЦІЙНИЙ НАСТРІЙ НА РОБОТУ
По черзі висловити одним сло­вом, не повторюючи інших, яким треба бути, щоб семінар був ус­пішним.
2. СКЛАДАННЯ АСОЦІАТИВНОГО КУЩА
СНІД... хвороба, смерть, ВІЛ, нарко­манія, сексуальні контакти, пере­ливання  крові,  шприц,  імунітет, відчай, інфікований, голка...
3. РОБОТА З ІНТЕРАКТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ПОЗНАЧОК
Учасникам семінару пропону­ють прочитати текст і на полі поставити  позначки (V, +,-,?).
V — підтверджує те, що ви
+  нова інформація;

 1. відрізняється від того, що ви знаєте;

?  хочете знати про це біль­ше, бентежить вас.
Докладно про ВІЛ та СНІД
ВІЛ-інфекція — захворювання, викликане вірусом імунодефіциту людини. Він знижує захисну фун­кцію імунної системи, внаслідок чого організм втрачає можливість протистояти різним захворюван­ням.
ВІЛ уражає лімфоцити, ділить­ся, розвивається й розмножується в них. ВІЛ - лімфоцити використо­вують як «інкубатор». Розміри ретровірусу дуже малі. Вірус викликає захворювання з повільним перебі­гом, що має тривалий прихований період. Тому, потрапивши в ор­ганізм людини, ВІЛ спочатку себе нічим не виявляє. Минають роки, поки розів'ється захворювання на СНІД.
Вірус дуже нестійкий, він чутливий до хімічних і фізичних впливів. Він утрачає свою актив­ність протягом 10 хв після оброб­ки 0,5 % розчином гідрохлориду натрію або 70 % розчином спирту. Вірус нестійкий до домашніх відбілювальних засобів. На поверхні неушкодженої шкіри людини він швидко руйнується під впливом за­хисних ферментів організму і бак­терій. Він швидко гине від нагрі­вання до температури 57' С і вище і миттєво — під час кип'ятіння. Він гине в організмі тварин.
Терміном СНІД позначили кінцеву стадію ВІЛ-інфекції, яка характеризується враженням імун­ної системи людини, на тлі чого розвиваються супутні захворю­вання легень, органів шлунково-кишкового тракту, головного моз­ку. Це — одна з головних причин постійного збільшення масштабів епідемії. Хвороба закінчується смертю.
Одним із найбільш катастро­фічних чинників, що характери­зують ВІЛ-інфекцію, є відсутність очевидних і притаманних саме цій хворобі симптомів. Виявити ВІЛ можливо лише за умови спеціаль­ного лабораторного обстеження.
С — синдром (сукупність сим­птомів, ознак, що визначають пев­не захворювання).
Н — набутого (не вродженого, а переданого від однієї людини ін­шій).
І — імунного (що має відно­шення до імунної (захисної) сис­теми організму).
Д — дефіциту (недостатня про­тидія імунної системи хворобам).
Ступінь ризику ураження ВІЛ-інфекцією
Є люди, в яких імовірність за­раження велика. Це залежить від поведінки людини, що визначає ступінь ризику: наявність великої кількості сексуальних партнерів, статеві контакти без презервати­ва, статеві контакти за наявності хвороб, що передаються статевим шляхом, використання тих самих голок і шприців кількома людьми під час внутрішньовенного вве­дення наркотиків. Тому до вразли­вих груп належать:

 1. споживачі наркотиків;
 2. гомосексуалісти;
 3. працівники секс-бізнесу;
 4. особи з безладними статеви­ми зв'язками.

   Нинішня ситуація в світі свідчить, що до вразливої групи нале­жить кожен з нас, якщо не дотри­мується   елементарних  правил безпечної поведінки.
Мовою цифр
Ми живемо в епоху ВІЛ/СНІДу. ВІЛ-інфекція охопила всю зем­ну кулю. Нею інфіковано понад 50 млн людей; 28,1 млн вже померли. З них 4,3 млн — діти віком до 15 років. Понад 3,2 млн їхніх ровес­ників живуть із цим страшним вірусом. Кожні 5 хв їхні лави по­повнюються п'ятьма молодими людьми.
А взагалі, щодня на планеті ін­фікуються ВІЛ 16 тис. людей, се­редній вік яких 15 — 25 років. 13,2 млн дітей у світі стали сиротами через СНІД.
(Перегляд відеофільму про те, як потрапляє ВІЛ до організму лю­дини.)
4. ГРА «ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ»
Учасники підносять таблички з написами «Так» чи «Ні».
1.  Чи правда, що ВІЛ живе на предметах, у кімнаті, вулиці й можна заразитися через гроші, книжки?
Відповідь: ні.
2.    Чи правда, що не можна за­разитися на ВІЛ у громадському транспорті, під час обміну одя­гом?
Відповідь: ні.
3. Чи правда, що ВІЛ живе тіль­ки в рідинах усередині людського
тіла?
Відповідь: так.
4. Чи правда, що ВІЛ уражає тільки дорослих?
Відповідь: ні.
5. Чи правда, що небезпека за­раження існує тільки для гомосек­суалістів, наркоманів, працівників секс-бізнесу?
Відповідь: ні,
6. Чи правда, що, коли доторк­нутися до поту або сліз хворого на
СНІД, то заразитися вірусом не можна? І через поцілунок також?
Відповідь: так.
7. Чи правда, що ВІЛ можуть передавати укуси комарів?
Відповідь: ні.
8. Чи правда, що людина, яка має гарний вигляд і почувається здоровою, не може бути інфікова­ною ВІЛ?
Відповідь: ні.
9. Чи правда, що є ймовірність передачі ВІЛ під час спільного користування зубними щітками, електробритвами, манікюрними наборами?
Відповідь: так.
10. Чи правда, що можна інфі­куватись ВІЛ під час бійки?
Відповідь: так.
Поділ на групи учасників. (Учасники витягують аркушики з цифрами від 1 до 5.)
5. ГРА «ЯК ПОШИРЮЄТЬСЯ ВІЛ»
Підготувати 5 конвертів із різ­ними сортами і розмірами квасолі. У 4 конвертах змішані сорти, а у 5 — одного, наприклад чорного.
Завдання учасникам гри: за 1 хв зібрати якнайбільше сортів ква­солі, обмінюючись з іншими учас­никами. Повідомте учасникам, що конверт із «чорною» квасолею ін­фікований на «ойкання». Запропо­нуйте заойкати тим учасникам, які мають ці квасолини. Поясніть, що так може поширюватися СНІД.
6. НАВЧАЮЧИСЬ УЧУ
Текст ділять на частини і роз­дають кожній групі на вивчення. Учасники змінюють групу так, щоб у кожній групі був представ­ник із первісної групи. Вони знову обмінюються вивченою інформа­цією.
А починалося це так...
Зразки текстів.
Узимку 1980 року в госпіталь Нью-Йоркського університету звернулося кілька людей з мало­знайомою для лікарів формою захворювання (т. зв. Саркомою Калоши). Хворими були чоловіки, яким було до ЗО років. Усі вони ви­явилися геями. Хвороба протікала дуже важко, і більшість із них по­мерла протягом 20 місяців.
Навесні 1981 року лікарі Лос-Анджелеса і Нью-Йорка виявили ще одну групу хворих зі злоякіс­ною   формою   пневмодефіцитної пневмонії.   Лікування   нічого  не дало — за рік загинули майже всі.
Улітку 1981 року в США налі­чувалося вже 116 подібних випад­ків. Лікарі запідозрили, що мають справу не з двома, а з одним захво­рюванням, яке спочатку було на­звано «чумою безпутних».
Навесні 1982 року жертвою СНІДу став перший хворий на гемофілію — спадкове незгортання крові. Потім частота випадків захворювання зросла, що було пов'язано з переливанням лікувальних препаратів, отрима­них із плазми крові. Безсумнівно з'явилася нова загрозлива епі­демічна хвороба. Кількість хворих зростала,
***
1981 року СНІД виявили в країнах Західної Європи. До червня 1985 року СНІД уже за­реєстрували в 40 країнах світу. Хвороба наступала, охоплюючи всі прошарки суспільства, зокрема й дітей. У більшості (78 %) хворих дітей один із батьків був хворий на СНІД і належав до однієї з груп ри­зику, 12 % заразилися в результаті переливання крові, 6 % хворіли на гемофілію.
Приблизно десяток випад­ків СНІД-подібних захворювань були виявлені Едвардом Хупером в Африці 1962 року. Африканські лікарі погоджуються, що СНІД не мав тенденції зростання в Африці до кінця 1970-х років, а епідемією став тільки на початку 1980-х. Деякі ^дослідники вважають, що випадки СНІДу зрідка трапляли­ся в невеликій кількості до 1940-х років, не викликаючи особливої підозри через високий рівень ін­фекційних захворювань. Лише коли інфекційні захворювання стали траплятися рідше, імунний дефіцит став помітнішим.
***
За даними Українського Центру профілактики і боротьби зі СНІДом, перші випадки ВІЛ-інфекції в Україні були зареєстро­вані 1987 року після широкомас­штабного обстеження населення на антитіла ВІЛ. На кінець року було виявлено 6 ВІЛ-інфікованих жителів України і 75 іноземних громадян, які терміново були де­портовані з країни.
1987 — 1994 — переважає ста­тевий гомо- та гетеросексуальний шлях передачі ВІЛ-інфекції;
1995 — 2001 — домінує парен­теральний (серед осіб, що вжива­ють наркотики внутрішньовенно);
1999 — 20002 — зростає час­тка статевого гетеросексуального шляху, що призводить до зростан­ня кількості випадків інфікування серед народжених.
***
Україна посідає перше місце в Європі за кількістю ВІЛ-інфікованої молоді віком від 15 до 24 років. На 1 січня 2006 р. зареєстровано 88 тис. інфікованих ВІЛ. З них — 11 тис. дітей. 59 % інфікованих — че­рез голку. За статистикою 2004 року, щодня в Україні інфікуються 38 осіб.
2005 року в Києві зареєстрова­но 1000 ВІЛ-інфікованих людей.
Прогноз на майбутнє невтіш­ний. До 2014 року в Україні буде інфіковано 800 тис. людей. На лі­кування цих людей потрібно буде 630 млн гри.
7. ГРА «ЯК ВІЛ РУЙНУЄ ІМУНІТЕТ»
Усі учасники імітують «люд­ський організм». Вони стають у коло і беруться за руки. Обирають трьох ведучих. Один стає в коло, двоє — за колом. Хто стоїть у колі, тому дають табличку зі словом «ВІЛ», хто поза колом — таблич­ки «Грип» І «Пневмонія». «Грип» і «Пневмонія» намагаються прорва­тися в коло. Учасники їх не пуска­ють до середини. «ВІЛ» підходить до когось із трьох у колі й забирає їх усередину. Вони інфіковані. Гра триває доти, доки коло не розір­вуть «Грип» і «Пневмонія». Коло розпалося — імунітет зник, ор­ганізм помер. (Перегляд відеофільму.)
8. СУДОВИЙ ПРОЦЕС НАД СНІДОМ
• Учасники діляться на 3 групи (тягнуть аркушики, на яких напи­сані представники звірів, птахів, риб). Столи ставлять буквою П. їм роздають завдання, й вони готуються за інструкціями до су­дового процесу. (10 хв.)
I група «Людство» (позивачі)
Завдання;
1. Напишіть позов до суду. Ви звинувачуєте СНІД.
2.   Виберіть учасника, який представлятиме на суді позивача.

 1. Подумайте, кого ви можете запросити із свідків на свою під­тримку? (Троє свідків.)
 2. Виберіть, хто їх представить в суді.
 3. Подумайте, що вони можуть сказати в суді?
 4. Складіть заключну промову. Яку міру на покарання ви попро­сите в судді?

IIгрупа «СНІД» (відповідач)
Завдання:

 1. Подумайте, в чому вас мо­жуть звинуватити.
 2. Подумайте, що ви можете сказати на своє виправдання.

3.  Виберіть учасника, який представлятиме в суді «СНІД».

 1. Подумайте, кого можна за­просити у свідки на свою підтрим­ку. (Троє свідків.)
 2. Виберіть, хто представить їх у суді.
 3. Складіть заключну промову. Що ви попросите в судді?

IIIгрупа «Судді»
Завдання:1. Виберіть того, хто вестиме судовий процес Усі інші будуть присяжними.

 1. Позивачем буде «Людство». Воно звинувачуватиме «СНІД». Будьте готові ставити запитання в процесі суду.

4.  Наприкінці, після виступів позивача та відповідача, складіть вирок.
Хід судового процесу
—  У суд звернулась особа «Людство» із заявою про відкрит­тя судової справи проти «СНІДу».
—   Встати! Суд  іде!
—   Слухаємо справу проти «СНІДу».

 1. Слово потерпілому.
 2. Чи є у Вас свідки?

— Що може сказати відпові­дач?

 1. Чи с у Вас свідки?
 2. Суду надано достатню кіль­кість доказів, щоб ухвалити рішен­ня. Суд іде на нараду.
 3. Вислухавши обидві сторо­ни і врахувавши свідчення свідків суд, ухвалив рішення. (Зачитуван­ня вироку.)

Вирок вважати дійсним, і обго­воренню він не підлягає!
Мозковий штурм
У вашому класі з 'являється нова дитина, яка ВІЛ-інфікована.
—  Які методичні поради ви дасте вчителям, дітям?
Заповнити таблицю.

Учителям

Дітям

 

 

9. ДИСКУСІЯ.
ОБЕРИ ПОЗИЦІЮ
Учасникам семінару пропо­нують питання для обговорення, кожен вибирає свою позицію й відповідно до запропонованих відповідей займає місце в залі.
Де навчатися ВІЛ-інфіко-ваним дітям?
У спецшколах, для дітей — носіїв ВІЛу.
У загальноосвітніх школах.
10.     БРЕЙК-КАВА
Учасники поділяються на групи (за кольорами паперових смужок і називають команду квіткою даного кольору. Напри­клад, синій — незабудка, жовто­гарячий — чорнобривець тощо). Усім пропонують початок казки, кожен працює над її продовжен­ням. (Див. наступний пункт.)
11. ПРОДОВЖ КАЗКУ В АВТОРСЬКОМУ КРІСЛІ
У широкому кріслі перед каміном сидів диявол. Він пильно дивився на вогонь. Мерехтіли язики полум'я, тріщали дрова, нагадуючи старий кінопроектор. У вогненних язиках він бачив свої геніальні злодіяння: наркоманію, алкоголізм, сексуальні збочення. Все це його радувало. Та чогось бракувало.
Диявол замислився. І ось тут його осяяла геніальна ідея...
Після 20 хв учасникам пропо­нують послухати складені казки в авторському кріслі
12. СКЛАДАННЯ ВІРША ЗА ДАНОЮ РИМОЮ
У перших 2-х рядках написати про дії людини, а в інших — за­ради чого потрібно діяти.
Усі працюють разом у групі. Дається 10 хв на виконання. Потім по черзі представляють написане.
......................... скажи,
....................... збережи,
.........................    сім'я,
........................     жила,
............................. рід,
............................. слід
........................    СНІД!
13. МАЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЛАКАТІВ ПРОТИ СШДУ
Учасники працюють у групах. Потім представляють плакат і за­хищають його. На роботу відведе­но 20 хв.
Наприкінці можна ознайомити присутніх із символами, які вико­ристали в акціях проти СНІДу ху­дожники.
Це: «Червона стрічка» — знак, створений художником Франком Муром у квітні 1991 року як символ пам'яті про мільйони людей, чиє життя забрала смертельна хвороба; це — символ протесту проти диск­римінації ВІЛ-позитивних людей, символ сподівання та підтримки наукових розробок, спрямованих на пошуки нових ліків ВІЛ-інфікованим людям.
Іншим символічним свідченням любові та пам'яті про тих, чиє життя забрала хвороба, став квілт — ков­дра, зшита з кольорових клаптиків тканини.
За давніми традиціями, в Англії ковдру з клаптиків тканини шили всією родиною, в атмосфері добро­зичливості та взаєморозуміння.
Сьогодні квілт — це клаптикова ковдра, що об'єднує в собі десятки тисяч окремих полотен, пошитих на пам'ять про померлих від СНІДу їх­німи близькими та рідними.
Перший квілт було пошито 1987 року. Клів Джоне із Сан-Франциско на пам'ять про померлого від СНІДу друга виготовив клаптикове полот­но, виразивши цим не лише гіркоту втрати, а й протест проти бездіяль­ності американського уряду щодо епідемії СНІДу.
(Перегляд кінофільму.)
14. СКЛАДАННЯ СЕНКАНУ

 1. Слово, яке починає тему.
 2. Опис теми складається з 2-х слів-прикметників.
 3. Три дієслова, які стосуються іменника.
 4. Фраза із 4-х слів висловлює ставлення до теми.
 5. Одне слово-синонім до першо­го слова. Підсумок.

Зразок
Смертельний, небезпечний,
Поширюється, вражає, вбиває,
Страшний для всього людства,
СМЕРТЬ
15. ГРА «МІКРОФОН»
Ведучий підходить з мікрофоном до учасників і запитує:

 1. Чи сподобався семінар? Чим саме?
 2. Які форми роботи застосува­ли б ви на своїх уроках? (Учителі молодших класів, біології, українсь­кої мови, викладачі курсу «Основи здоров'я», класні керівники.)

Які акції запланували б про­вести в школі на підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, померлих від СНІДу?

 1. З якого віку ми повинні інфор­мувати дітей про СНІД і його наслід­ки?
 2. Чи повинна школа залучати до діяльності в профілактиці ВІЛ/ СНІДу батьків?
 3. Які форми роботи з батьками ви заплануєте?

— Після сьогоднішнього семі­нару чи змогли б ви розробити бать­ківські збори на тему профілактики СНІДу?

 1. Які форми роботи ви б вико­ристали на батьківських зборах?
 2. Яке і кому ви відправили б sms-повідомлення про сьогодншшій семінар із 4 — 5 слів?

16. ЗАВЕРШЕННЯ СЕМІНАРУ
(Під звуки мелодії.)
Усі учасники семінару стають у велике коло по двоє один навпроти одного.
Ми сьогодні говорили  про під­ступну хворобу, яка небезпечна як для дорослих, так і для дітей. Навіть високоморальна людина не може бути впевненою, що її діти й онуки застраховані від ризику інфікування ВІЛ. Уберегти себе від інфікування смертоносним вірусом — обов'язок кожного з нас.
Візьміться за руки. Зараз кожен з вас відчуває тепло людських рук, присутність людини, її підтримку. Уявіть людину, яка інфікована ВІЛ. Вона самотня й замкнута в собі. її охоплює страх, сором, журба, до­кори сумління, тривога за себе і за близьких, відсутність життєвої перс­пективи, суїцидні думки. Уявляючи, що вона перед вами, обніміть її й скажіть слова, які їй необхідні зараз. Дякую.
Станьмо всі у коло. Візьмімося всі за руки. Ми утворили міцне коло. Людина — найрозумніша в світі іс­тота. Ми освоюємо космос, ми ство­рили розумні машини, ми зробили багато відкриттів у науці, техніці, ме­дицині, ми досягай успіхів у спорті. І ми — всі люди планети Земля, взяв­шись за справу разом, переможемо СЩД! (Останні словаразом.)

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"