ееее
 
 

Новини

 
 

ПРИРОДОПРОВІДНІСТЬ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВЯ УЧНЯ

Сьогодні актуальною суспільною проблемою є збереження фізичного і психічного здоров'я людини, сприяння її гармонійній особистісній та соціальній адаптації. Реформування освіти, гуманістичні орієнтири сучасної школи ставлять перед науковцями та педагогами-практиками завдання: створити валеологічні персоніфіковані технології педагогічної взаємодії,
виховання та навчання.

Упровадження валеологічних технологій націлено на створен­ня можливостей індивідуальної освітньої траєкторії для кожно­го учня, вибір свого стилю і тем­пу навчання, діагностики та оцінки його результатів. Найваж­ливішою формою і засобом реа­лізації принципу індивідуалізації в освіті є природовідповідність педагогічних впливів. Боротьба з природою дитини, на яку витра­чаються сили, нерви, час, завж­ди закінчується поразкою. Жер­твами стають обидві сторони — і учень, і вчитель.
Тривалий час принцип при-родовідповідності і співзвучний йому принцип індивідуального підходу до дитини були найваж­ливішими в теорії та практиці видатних педагогів минулого — Ж.-Ж.Руссо, Я.Коменського та ін.
Ж.-Ж.Руссо писав: «Природа помилок не має; усі вади, які приписують природним схильно­стям, насправді розвиваються внаслідок поганого виховання... До чого призводить виховання, що дають з колиски завжди за однією й тією ж схемою, не зва­жаючи на разюче розмаїття ха­рактерів? Більшості людей дають виховання для них шкідливе чи
невідповідне і позбавляють їх такого виховання, що їм пі­дійшло б, усіляко утискаючи їх природні схильності, нивелюють високі якості, замінюючи їх ма­лими і уявними, що не мають справжньої цінності, намагають­ся одними й тими ж засобами розвивати найрізноманітніші здібності, знищуючи при цьому одну іншою або вносячи в них неймовірну плутанину, і, витра­тивши стільки зусиль на те, щоб зіпсувати природні таланти дітей, вихователі незабаром бачать, як згасає той короткочасний і суєт­ний блиск, який визнали кращим за природні таланти, а пригнічені здібності вже не відродяться, за­губленим виявиться і те, що на­ставники зруйнували, і те, що вони прищепили своїм вихован­цям, зрештою, в нагороду за тяж­ку, але нерозумну працю ці всі юні генії перетворюються на нікчем, що не володіють ні си­лою розуму, ні душевною гід­ністю, і примітні виключно своєю слабкістю і нікчемністю».
К.Ушинський підкреслював: «Якщо педагогіка хоче виховува­ти людину всебічно, то вона по­винна насамперед пізнати її все­бічно...
Ми не говоримо педагогам: поводьтесь так чи інакше; але говоримо їм: вивчайте закони тих психічних явищ, котрими ви хо­чете керувати, і чиніть, зважаю­чи на ці закони і ті обставини, у котрих ви хочете їх застосовува­ти. Не тільки обставини ці не­скінченно різноманітні, але і самі натури вихованців не подібні одна на одну. Чи можна за такого роз­маїття обставин виховання осо­бистостей приписувати якісь за­гальні виховні рецепти? Навряд чи знайдеться бодай один педа­гогічний захід, у якому не можна було б знайти шкідливого і корисного боків і який не міг би дати в одному разі корисні резуль­тати, в іншому — шкідливі, а в третьому — жодні. Ось чому ми радимо педагогам вивчати якомо­га ретельніше фізичну і душевну природу людини взагалі, вивчати своїх вихованців і їх навколишні обставини, вивчати історію різних педагогічних заходів...».
Сьогодні ці багатовікові ідеї не менш актуальні.
Шкільне життя насичене різноманітними стресогенними факторами. Часто засвоєння знань в умовах сучасної масової та приватної школи дається уч­ням дорогою ціною — ціною сво­го здоров'я. Це сприяє знижен­ню імунної резистентності орга­нізму, виникненню невротичних розладів, збільшенню кількості соматичних та психосоматичних захворювань. Спеціальні медичні дослідження підтвердили той факт, що в різних регіонах Ук­раїни від 70 % до 90 % дітей ма­ють ті чи інші відхилення в пси­хічному здоров'ї. Наприклад, об­стеження дітей Одеської області у віці від 10 до 15 років показало, що виразкова хвороба у дітей у 30 % випадків зумовлена психо-травмувальними ситуаціями в школі. Неспроможність упорати­ся з перевищенням допустимої вікової норми навчального наван­таження, розумове та інформа­ційне перевантаження мозку при­зводять до втоми і перевтоми, зниженню рівня психічних і фізіологічних функцій, неврас­тенії, що проявляються у дратів­ливості, тривожності, погіршенні самопочуття, породжують шкіль­ну дезадаптацію, дидактогенії, школофобію. Учителеві треба усвідомлювати, що розвиток ро­зумової втоми має відмінності у порівнянні з фізичною, яка при­зводить до автоматичного припи­нення роботи, а розумова втома викликає нервово-психічне перезбудження, невротичні розлади, порушення сну, подразливість, головний біль. Частота неврозів від молодших до старших класів зростає у хлопчиків у 2 рази, у дівчаток — у 3,3 рази. І сьогодні актуально звучить заклик лікаря вчителеві: уже назріла доцільність уживання термінових психолого-педагогічних заходів, які відразу ж можуть знизити, а в деяких ви­падках і викорінити таке поши­рене захворювання учнів, яким є дидактогенний невроз.
Лікарська заповідь «не на­шкодь» — це найважливіший пе­дагогічний принцип. Ми вважає­мо, що стає необхідною психо­терапевтична орієнтованість пе­дагогічного процесу, що дозво­лить зберігти природу і здоро­в'я учня та вчителя. Гуманістич­на педагогіка припускає еколо­гічний, такий, що зберігає здо­ров 'я, а саме — природовідповід-ний індивіду ально-особистісний підхід.
У більшості шкіл традиційно домінує її навчальна функція.
Формування Я-концепції школя­ра багато в чому зумовлене тим, як він сприймає себе і як оціню­ють його інші саме в навчальній діяльності.
Низький рівень успішності, який часто супроводжується не­гативними реакціями вчителів, ярликом слабкого учня, закріп­лює низьку самооцінку, ставлен­ня до себе як нездатного до на­вчання учня, формуює почуття загальної неадекватності й особи­стішої неуспішності. «У дитини в школі, — пише Р.Бернс, — по­винна з'явитися здатність спри­ймати свою некомпетентність у нових ситуаціях як привід навчи­тися чомусь, а не як дефект осо­бистості чи ознаку неминучої не­вдачі». Проблема вивчення при­чин та впливу низького рівня успішності на емоційно-особис-тісний стан, самопочуття дитини є досить важливою з позиції збе­реження здоров'я учнів.
Ми провели анкетування вчителів (300 осіб) у м.Одесі та Одеській області. Воно проде­монструвало, що основними причинами низького рівня успі­шності школярів учителі вважа­ють:
• сімейні проблеми, байдужність батьків — 18 %;
• низькі природні задатки, ро­зумові здібності — 14 %;
• лінощі — 9 %;
• навчальні перевантаження, складні програми за малої кіль­кості годин на вивчення предме­та - 8 %;
• небажання вчитися — 7 %;
• відсутність бази знань — 6 %;
• погана підготовка до уроків — 5 %;
• ослаблене здоров'я дитини — 5 %;
• відсутність інтересу до пред­мета — 4 %;
• спадковість — 4 %;
• завищені вимоги вчителів — З %;
• низька працездатність дитини (швидко втомлюється) — 3 %;
• погане відвідування — 3 %;
• відсутність взаєморозуміння вчителя й учня — 3 %;
• нездатність учителя навчити — 2%;
• недисциплінованість, емоцій­на неврівноваженість — 2 %;
• недостатній контроль з боку вчителя — 2 %;
• ставлення вчителя до роботи - 1 %;
• погане подання матеріалу — 1 %.
Як бачимо, основними при­чинами, з погляду вчителя, є не­достатні розумові здібності дити-
ни, сімейні проблеми і байдуже ставлення батьків, лінощі, відсутність мотивації навчання та бази знань.
Цікаво, що на такі важливі речі, як стан здоров'я дитини, низька працездатність, швидка стомлюваність, відносини між учителем і учнем, нездатність учителя навчити звертають особ­ливу увагу лише вчителі почат­кової школи.
Насправді проблемою бага­тьох слабких учнів є не їх слабкі пізнавальні можливості, не низь­кий рівень знань, не лінощі і небажання вчитися, а нездатність учитися так, як пропонують учи­тель, програма, підручник.
Учителеві, який піклується про психологічний добробут учнів, необхідно зрозуміти, про­аналізувати і спробувати усуну­ти можливі конфлікти, що вини­кають у навчальному процесі і заважають реалізації здатності і бажання учнів учитися. Як підкреслюється в дослідженнях, це можуть бути конфлікти між:
• стилем навчання учня і сти­лем викладання вчителя;
• стилем навчання учня і сти­лем, на який зорієнтовані засо­би навчання (програми, тести, підручник та ін.);
• стилем навчання учня й усередненим стилем навчання однокласників.
Методи та стиль роботи вчи­теля багато в чому визначають успішність у класі. Високий рівень професійної майстерності, гуманність і гнучкість педагогіч­ного мислення і поведінки забез­печують учням умови, що допо­магають у процесі навчання. Орієнтована на учня система ви­кладання, що вимагає від учите­ля уважного ставлення до стилів навчання, виходить за межі ме­тоду, за межі підручника, за межі класної кімнати і навіть за межі вчителя, тому що вона орієнто­вана на джерело успіху в на­вчанні — на самого учня.
Стиль навчання — це унікаль­на і важлива характеристика учня, що виявляється в природ­них та особистіших особливос­тях: у біологічних ритмах, в організації механізмів засвоєння, здобуття, запам'ятовування і відтворення інформації, у спосо­бах сприйняття (аудіальне, візу­альне, кінестетичне) та обробки інформації, у характеристиках великих чи малих групах, інди­відуально), в особистісних якос­тях (залежність — незалежність), у домінантності півкуль головно­го мозку та інших характервсти-
Важлива ного cm і :сн :-з шшшя є рохні властивості.
дмінії у ваш і і, уза-
гиіи іиідіраиісрооераііш, які людина застосовує в різних ви­дах діяльності і різних ситуаціях, під час виконання різних на­вчальних завдань з одного і з різних навчальних предметів. В.Мерлін, досліджуючи пробле­му навчання дітей визначеним послідовностям розумових опе­рацій, можливість оволодіння чужою логікою, чужим стилем, помітив, що «якщо дитина опа­нувала різні системи операцій однаково успішно (свій і чужий, придбаний, навчений стиль), вона вибирає ту з них, що най­більше відповідає її типологічним властивостям. Отже, вона виби­рає її не тільки тому, що вона доцільніше, ефективніше, але й тому, що вона приносить більше емоційне задоволення, знімає зайву психологічну напруже­ність». Неадекватне, непродук­тивне використання природної організації, індивідуального пізнавального досвіду стримує розвиток, програмує неуспіш­ність у навчанні.
Багато учнів у традиційній навчальній ситуації не має мож­ливості продемонструвати свої реальні досягнення, донести свої знання до вчителя, тому що стилі викладання, контролю навчаль­них досягнень та їх індивідуаль­ний стиль навчання не збігають­ся, а іноді є абсолютно проти­лежними. Індивідуально-типо­логічні особливості — це не інди­відуальні обмеження чи особливі переваги. Тут нема гарних чи поганих ознак. Але кожен тип має свої позитивні якості та не­доліки. Індивідуальний стиль навчальної діяльності, сформова­ний на основі типологічних вла­стивостей, допомагає вчитися
набагато успішніше. Це дозволяє заздалегідь передбачити, у яких навчальних ситуаціях ці прояви виявляться сприятливішими для досягнення успіху, а в яких пе­решкоджають йому. ^Майстер педагогічної справи настільки доб­ре знає абетку своєї науки, іто та уроці, під час вивчення мсткерісг,\ у центрі його уваги не ЬшШ тш\т того, шщо аштмстхлл, а учні, їх їх мислення, труд-їх розумової праці», — В. Сухомлинський. _е. створити умови для розвитку має гуманістично оріє­нтований учитель.
Природовідповідність навчання означає відмову від упровадження єдиних педагогічних підходів. Не­має універсальної педагогічної технології чи методу, які б одна­ково підходили всім учням. Роз­маїття, варіативність, гнучкість і адаптивність педагогічних техно­логій, методичних засобів і ди­дактичних технік мають сприя­ти адаптації до індивідуальних особливостей учня (а не навпа­ки). Саме так реалізується прин­цип « школа для дитини, а не дитина для школи».
Важливим напрямком про­філактики шкільних неврозів має бути природовідповідний підхід у навчанні, що означає індивідуа­лізацію педагогічної взаємодії шляхом розуміння, прийняття і врахування всіх можливих інди­відуальних проявів, природних і особистісних особливостей (учня і вчителя). Учитель і учні можуть сприймати навколишній світ по-різному, різними способами, у різному темпі, з різними почут­тями. Це пов'язано з індивідуаль­но-типологічними психофізіоло­гічними особливостями кожно­го. Індивідуальний підхід ба­зується на ідеї нерівномірного навчання, різного за швидкістю та каналами сприймання інфор­мації', формування понять і на­вичок. Ці особливості можна умовно згрупувати у визначені типи, групи ознак, гнучкі спо­лучення, що, у свою чергу, до­зволяє реалізувати ідею диферен­ційованого підходу. Він може бути організований у різних сфе­рах педагогічного простору за­лежно від змісту освіти, мети педагогічної взаємодії — відпо­відно до індивідуально-особист-існих особливостей його учас­ників. Таким чином, індивідуал-
ізація та природовідповідність ле­жать в основі диференціації на­вчання.
Відсутність належної уваги до індивідуальних природних особ­ливостей як учнів, так і самого педагога може викликати від­чуття особистішої неуспішності слідом за навчальним невсти-ганням.
Наприклад, буває так, що дитину один учитель сприймає як нездібну, ледаря тощо, а інший — як талановиту і пра­цьовиту, причому це може бути думка вчителів, що викладають один і той же предмет. У чому тут річ? Скоріш за все, пояс­нюється це розбіжністю стилів викладання та навчання. Ство­рюється напруга в спілкуванні, у дитини підвищується рівень тривожності, у вчителя зростає роздратованість. Відношення учня до вчителя та ставлення вчителя до дитини (особливо в молодшому та середньому шкільному віці) накладаються на ставлення до предмета.
Коли йдеться про зміст на­вчального матеріалу, вчителеві необхідно використовувати бага-тосенсорні техніки. Важливо роз­повідати, показувати, дати мож­ливість спробувати, допомогти відчути і пережити. Це необхід­но робити у будь-якому шкільно­му віці. Таким чином кожен учень зможе сам обрати звичні і зручні для нього способи сприй­мання і запам'ятовування. Якщо педагог здатний знайти придат­ну технологію, стиль і методи навчання для кожної дитини і класу в цілому — він на шляху до успіху.
Не менш важливим завдан­ням є допомога учням у розши­ренні межі і рівнів сприйняття, пізнання, навчальних можливо­стей, а також у збільшенні гнуч­кості реагування. Важливо, щоб стиль навчання розвивався, ко­ректувався, удосконалювався. Необхідно створювати умови, що дозволяють випробувати різні засоби засвоєння дійсності, на­вчальної діяльності, що дозволя­ють застосовувати різні стратегії мислення, задіяти всі канали сприйняття. Важливо на кожно­му віковому етапі повніше акти­візувати внутрішні ресурси, за­діяти різноманітні канали, роз­вивати емоційно-образне і ло­гічне мислення, пропонувати і пробувати різні засоби навчаль­ної діяльності.
У розглянутому контексті для вчителів може бути цікавою і корисною методика ВЗТ — ви­кладання — закріплення — тесту­вання. Вона полягає в тому, що викладати важливо, спираючись на стиль навчання, якому учень віддає перевагу, закріплювати матеріал, користуючись тими типами сприйняття, що виражені найслабше, і здійснювати конт­роль, тестувати знову на основі переважного для дитини стилю.
На шляху реалізації природо-відповідних технологій існує де­кілька проблем:
1. Учителі не володіють до­статньою мірою навичками психолого - педагогічної діагностики, не усвідомлюють мети постійного спостереження і вивчення своїх учнів. Дуже важливим елементом педагогічної культури вчителя є багатство методів вивчення дити­ни. В.Сухомлинський стверджу­вав, що «педагогічна культура значною мірою визначається тим, як учитель вміє спостерігати ди­тину в процесі її розумової і фізичної праці, під час ігор, екс­курсій, на дозвіллі і т.п., і як ре­зультати спостережень трансфор­муються, перетворюються в ме­тоди і засоби індивідуального впливу на дитину». Практично не враховується вплив індивідуально-особистісних, природних особливостей учителя на педаго­гічну взаємодію. Низький рівень педагогічної і особистісноі реф­лексії роблять учителя нездатним до відстеження ефектів впливу власних індивідуальних особливо­стей на навчання, спілкування.
2. Виникає ще одна пробле­ма, яку варто проаналізувати — якість та об'єктивність оцінюван­ня. Контрольні, тестові завдан­ня традиційно полягають в одній логіці викладу, схемі подання, відрізняючись лише рівнем складності. Це розуміють під ди­ференційованим підходом. При цьому психофізіологічні можли­вості, розумові переваги, індиві­дуальні особливості, як правило, не враховуються. У силу вступа­ють формальні порівняльні кри­терії оцінювання. Іноді здається, що таким чином втілюється принцип однакових умов для кожного. Однак саме такий підхід і не створює рівних мож­ливостей, тому що розрахований
на одну природу, на однаковий для всіх учнів навчальний стиль, а отже, він відрізняється суб­'єктивністю і негуманністю.
3. Учителі не завжди усвідом­люють, що розумовий розвиток і нагромадження знань — це не одне й те саме. Набагато легше конт­ролювати й оцінювати пам'ять учня, ніж відслідковувати і роз­вивати індивідуальну стратегію його розумової діяльності, пове­дінки. Іноді учням доводиться вивчати скоріше особливості вчителя, ніж предмет. Метою навчання у такому разі стає схва­лення відповіді вчителем, а кри­терієм успіху — успішне засво­єння його вимог. Учитель може вважати правильними тільки свої засоби мислення і способи сприймання, несвідомо прийма­ти їх за критерії під час оціню­вання учнів. Він може підтриму­вати і схвалювати в учнях усе, що відповідає їх складу розуму, і зне­важати те, чого не розуміє, або негативно оцінювати те, що на нього не схоже. «Ніщо не зава­жає так фатально зосередженню уваги вчителів на вихованні ро­зуму, як панування в їх роздумах ідеї про те, що головним є на­вчити учнів правильно відпові­дати уроки» — писав Д.Дьюї.
4. Завдання вчителя — психо­профілактична робота щодо подо­лання шкільної тривожності. Час­то добрі виховні наміри оберта­ються серйозними психологічни­ми травмами для дітей. Оціню­вальне ставлення у вигляді яр­ликів, порівнянь, публічних рей­тингів навчальної успішності (які перетворюються на рейтинги осо­бистісноі успішності, визнання чи показник обмеженості, некомпе­тентності, безпорадності, аутсайдерства). Створення ситуації успіху — основа педагогічної взає­модії. «Є успіх — є і бажання вчи­тися. ...Якщо одна невдача ви­пливає за іншою, дитина якийсь час глибоко страждає, потім же ніжна тканина таємного куточка душі її грубіє, дерев'яніє — і їй все байдуже...»
Одне з найтонших і найсклад­ніших завдань педагога — берег­ти і розвивати в дитині відчуття власної цінності, компетентності і значущості. А стосовно дити­ни, що володіє негативними уяв­леннями про себе, мета вчителя полягає в тому, щоб, використо­вуючи можливості спілкування,
навчання і різні ситуації, що ви­никають у школі, трансформува­ти ці уявлення в позитивні, роз­вивати самоприйняття та потре­бу в самовдосконаленні.
У зв'язку з цим виникає по­треба в навчанні педагогів. Для педагогів, що підвищують квалі­фікацію в інститутах післядип-ломної освіти та студентів педа­гогічних навчальних закладів ми розробили спецкурс «Навчання, що допомагає» та науково-мето­дичний посібник до нього «Не-встигаюче навчання чи неуспіш­не викладання?..».
Ми переконані, що основна мета вчителя — створити умови, що стимулюють творчу ак­тивність і самостійність, що до­зволяють сформувати в кожного учня усвідомлений, адекватний його природним особливостям, гнучкий індивідуальний стиль навчальної діяльності. Це стає можливим лише тоді, коли вчи­тель має знання про можливі індивідуально-типологічні про­яви, враховує їх у процесі педа­гогічної взаємодії, а також обо­в'язково бере до уваги власний стиль педагогічної діяльності. Він може допомогти учням викори­стовувати і розвивати переваги, а шляхом вправ відпрацювати гармонійні компенсаторні меха­нізми, що зменшують несприят­ливі для навчальної діяльності психофізіологічні прояви.
Література
1. Берне Р. Развитие Я-концеп-ции и воспитание. — М., 1986.
2. Дубровский A.A. Открытое письмо врача учителю: Здоровье де­тей — будущее народа. — М., 1988.
3. Дьюи Д. Психология и педа­гогика мышления. — М., 1997.
4. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізично­го здоров'я. — К., 2002.
5. Ливер Бетти Лу. Обучение все­го класса. — М., 1995.
6. Лыкова В.А. Неуспевающее учение или неуспешное обучение? — Одесса, 2003.
7. Маценко В. Девіантна пове­дінка особистості / Психічне здоро­в'я дитини. — К., 2003.
8. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы.

 

 

 

13 травня в нашій школі був проведений День цивільного захисту
Відбулися такі заходи:

8.20-8.35 – урочисті лінійки
Відкриті уроки:

   

8.40-09.10     1 урок - 3-А клас «Надзвичайні ситуації, радіаційне зараження, сигнали та порядок дій у випадку радіаційної небезпеки»           Колодій Т.А.
   

9.25-10.10      2 урок  - 6-Б клас «Людина у надзвичайних ситуаціях»  
Пагута Т.М.

   

10.20-11.05   3 урок - 8- В клас «Надзвичайні ситуації соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення»
Костовський Г.Л.
 

12.00-12.40 змагання  (початкова школа)
Зелінська Н.М., Налуцишин Н.Я.

1250екстрена евакуація по сигналу «Увага всім»
13.00-13.30 – змагання на стадіоні.

 

07.05.10 р.  Огляд строю і пісні, присвячений 65 річниці Великої Вітчизняної війни, проведено серед  учнів початкової школи. Голова журі, ветеран Збройних  Сил  полковник Плєшко Іван Георгійович , нагородив  переможців почесними грамотами та подяками.

Методист навчально-методичного центру Цивільного Захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Ліпська Аліна Григорівна відвідала заходи, відкриті уроки, змагання, які присвячені Дню ЦЗ.

06.05.10 р. На загальношкільному заході «Ніхто незабутий, ніщо не забуто…» - учні школи декламували вірші, співали пісні часів Великої Вітчизняної війни, переглядали відеофільми та показували театралізовані дійства фронтових часів. Хвилиною мовчання учні вшанували пам'ять воїнів-визволителів.

До ВЕЛИКОГО ДНЯ ПЕРЕМОГИ  у нашому закладі пройшли заходи, виховні години, бібліотечні уроки.
Уроки мужності  у 5, 6 та 9 класах провели ветерани Великої Вітчизняної війни : Борзаков Павло Андрійович, Ігнат Віктор Йосипович,  Петров Віталій Михайлович, Ніколаєв Олександр  Якович, Нєхаєв Валерій Микитович, Пожар Михайло Микитович.

 

20-24.04.10 р. Акція «Живи, книго»… Бібліотечні уроки, виховні години, літературні конкурси та вікторини тривали цього тижня у нашій школі. Виховний захід «Свято книги» підготували учні 2А класу, класний керівник Колодій Тетяна Антонівна та бібліотекарі. Діти декламували вірші та співали пісні, присвячені книзі, показали театралізоване дійство «Книжкова лікарня». Переможців  конкурсу: «Моє перше книговидання» нагороджено грамотами.  Переможцем конкурсу «Юний письменник» став учень 3А класу Єфімчук Назарій, класний керівник Вельська Г.С.

   
12.03.10р.«Вшануймо пам ять КОБЗАРЯ…» У закладі пройшов конкурс, присвячений Шевченківським дням. Учні декламували вірші та співали пісні. Переможці конкурсу:  Субачов Микола та Бура Віктор ( 9Б клас), Жмуд Тетяна (5А клас).
21 квітня 2010 року в НВО №9 відбувся традиційний методичний захід-конкурс "Звіт методичних об'єднань вчителів". Переможцем визначено методичне об'єднання вчителів біології, хімії, економіки. (Керівник МО Паращук Н.О., склад МО: Калінська Н.Р., Гальчук Т.П., Орловська О.М.). До звіту всі вчителі закладу підійшли творчо.
 
17.03.2010 р. відбувся семінар заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи в початкових класах на тему:«Сучасний урок: теорія, методика, практика».
Семінар вдкрила О.М. Романів, методист інформаційно-методичного кабінету управління освіти Хмельницької міської ради. Заступник директора з науково-методичної роботи І.В. Колесник провела презентацію навчального закладую. Своєчасність та актуальність теми семінару проаналізувала у своєму виступі: "Сучасний урок: теорія, методика, практика" – Л.І. Пастух, заступник директора з навчально-виховної роботи
в початкових класах.
Тему «Психологічні аспекти сучасного уроку» - широко розкрила у своєму виступі О.Є. Чернявська, практичний психолог школи.

У практичній частині семінару учасники відвідали уроки початкової школи:
2-А клас. Читання «Казки народів світу» - Т.А. Колодій, вчитель І категорії
3-Б клас. Математика «Закріплення вивчених випадків множення та ділення 0, 1, 10, 100 шляхом розв’язування різних типів задач та використання даних знань у виготовленні українського віночка» - Г.В. Ткачук, вчитель І категорії

4-А клас. Позакласне читання «Права дитини в творах С. Гавриша» -  О.В.  Гладка,  вчитель вищої  категорії
3-А клас.  Я і суспільство «Людина живий організм. Зображення фігури людини в русі» - О.В. Гуцол, вчитель І категорії
Учасники семінару активно працювали у діловій грі «Моделювання сучасного уроку» - І.В. Колесник, заступник директора з НМР.
Психологічний тренінг з учасниками семінару -
провела О.Є. Чернявська, практичний психолог.

   
Учні 11 класів традиційно передають шкільну естафету учням 10 класів на щорічному заході "100 днів до випуску".
09.02.10р. Розпочався Всесвітній місячник безпечного Інтернету. Урок-диспут провела вчитель інформатики Паславська Любов Анатоліївна з учнями 9-х класів на тему: "Чому інформаційна безпека є важливою та чому ці питання потрібно обговорювати?"

з 08.02 по 20.02 проходить тиждень інформатичних та фізико-математичних наук. Вчителі-предметники проводять: інформатичні конкурси, диспути, вікторини та фізико-математичні заходи:
"Математична лихоманка" - захід проходив протягом тижня серед учніві 5,6 та 7 класів, які шукали скарб, розв`язуючи при цьому математичні завдання.

Гра-вікторина "Інформатичні герої" - провела вчитель інформатики Паславська Любов Анатоліївна з учнями 9-х класів
24.12.09р. пройшов конкурс юних математиків серед учнів 3-5 класів "Олімпійський резер"
15 грудня відбувся обласний семінар учителів історії. Семінар відкрила директор навчального закладу Томич Ірина Василівна презентацією закладу.
Учасники семінару відвідали урок історії у 8А класі на тему: "Українська культура у І половині ХVІІ", вчитель історії Кульбаба Лариса Миколаївна.
Лариса Миколаївна Кульбаба провела презентацію кабінету історії та інформаційно-методичного центру. Вчитель поділилася досвідом своєї роботи. Учасники семінару познайомилися з її науково-методичними доробками вчителя.
Керівник ЄВРОКЛУБУ "ПОЗИТИВ" Вишневська Тетяна Віталіївна провела презентацію клубу, познайомила учасників семінару з позаурочною діяльністю вчителів-предметників.
Тиждень ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. З 13 по 19 грудня тривав тиждень іноземної мови. Вчителі-предметники провели вікторини, конкурси, виставки, презентації стіннівок, концерти. Переможці конкурсів та літературних вікторин нагороджені ГРАМОТАМИ,
Увага!!! Шкільні олімпіади! У нашому закладі проходять предметні олімпіади. Учасникам шкільних олімпіад бажаємо успіхів, тврчості та натхнення.

ДЕНЬ ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ:
24.11.09 відбулася конференція на тему: "Голодомор - це геноцид українського народу". Шлях до визнання міжнародною спільнотою". Конференцію проводила вчитель історії Кульбаба Лариса Миколаївна та учні 10А, 11А класів.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
: члени наукового товариства "ПРОМІНЬ" під керівництвом Кульбаби Л.М. провели науково-дослідницьку роботу з проблем:
- "Демографіні наслідки голодомору"

- "Спогади свідків голодомору - живе джерело історії українського народу"

 

Всеукраїнський конкурс:У нашому закладі стало доброю традицією щороку проводити Всеукраїнський конкурс "Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ". 24 жовтня 2009 року відбувся ІV туру конкурсу. Учням вручено СЕРТИФІКАТИ учасника.
ПОСВЯТА У ЛІЦЕЇСТИ 20 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ ШКІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ" ПОПОВНИЛОСЬ 46 ЛІЦЕЇСТАМИ 10-Х КЛАСІВ. УРОЧИСТО ЛІЦЕЇСТАМ ВРУЧЕНІ СВІДОЦТВА ТА ЗНАКИ.

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС У закладі проводились заходи, присвячені 95 річниці утворення загонів січових стрільців. 09.10.09 р. вчителі української мови та літератури провели літературний конкурс на краще декламування та виконання пісеньсічових стрільців серед учнів 5-9 класів.
Перше місце посіли учні:

Бура Віктор та Субачов Микола 9-Б клас (виконання пісень січових стрільців)

Кучерява Карина 6-Б (декламування)

 

До Всеукраїнського дня бібліотек у закладі пройшли такі заходи:
2-гі класи: "Посвята у читачі". Класний керівник Школьник Олена Вікторівна
5-ті класи: "Нам без книги ніяк неможна". Класний керівник Гальчук Тетяна Павлівна.

 

 
З 7 по 12 вересня у закладі проведено олімпійський тиждень. Переможців нагороджено грамотами.
Готуємось до міського конкурсу на кращу клумбу.

У закладі створено Клуб Європейських студій "ПОЗИТИВ"

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"