ееее
 
 

Новини

 
 

ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю

Колектив школи розуміє, що найдорожчим скарбом, яким нагороджує людину природа від народження і на довгі роки життя, є здоров'я. Це справді незвичайне багатство, яке необхідно повсякчас збільшувати та надійно берегти. Фундамент здоров'я закладається у дитячому віці, тому найголовнішим призначенням учителів, батьків, усіх, хто постійно так чи інакше впливає на дітей, є впровадження у свідомість і повсякденний побут школярів важливої ідеї здорового способу життя та діяльності, починаючи з першого класу.

Щоб стати володарем свого здоров'я, слід знати, що таке здоров'я і що саме забезпечує нормальний процес життєдіяль­ності. Успіх навчання залежить від знань і вмінь педагогів. Саме завдяки сумлінній праці ад­міністрації, учителів-предметників, класних керівників, медич­ної сестри, у школі випускаються санітарно-гігієнічні бюлетені, ор­ганізовуються виставки у шкіль­ній бібліотеці на тему: «Здоров'я дитини — здоров'я нації», «Про шкідливий вплив паління, алко­голю» тощо. Учнями система­тично проводяться бесіди щодо за­побігання дитячого травматизму, пропаганди здорового способу життя, профілактики захворю­вання, проводяться конкурси стін­нівок (див. схему 1 на с. 22).
Учителі-предметники школи у своїй роботі використовують як традиційні методи і форми роботи, так і нетрадиційні (див. схему 2 на с. 22). У загальноосвіт­ніх предметах акцентується увага на реалізації виховної мети уроку:

 1. формування в учнів активної життєвої позиції;
 2. відмова від шкідливих звичок;
 3. виховання любові до при­роди, людей;
 4. формування позитивних емоцій;
 5. дотримання режиму (їжа, особиста гігієна, загартування);
 6. велике значення приді­ляється екологічній роботі.

Пересічанська школа має добрі спортивні традиції Навчальний процес планується відповідно до забезпеченості спортивної бази. Учні початкової школи вивчають предмет «Основи здоров'я і фізична культура», де ма­ють можливість розширити знання щодо новітніх спортивних техно­логій і методик, опановують їх.
Першочерговим завданням ро­боти НІМО учителів є виховання в учнів здорового способу життя. Велика увага цьому питанню при­діляється шкільним психологом, яка проводить індивідуальні бесіди з учнями, батьками, організовує діагностичну та дослідницьку ро­боту за навчально-виховним про­цесом (див. схему 5 на с 23).
У школі щодо сприяння здоров'ю змістовна діяльність проводиться шкільною медичною службою, яка робить на початку року медичне обстеження учнів, складає листи здоров'я, проводить моніторинг стану здоров'я учнів.
Велика робота сприянню здоров'я у школі проводиться у позаурочний час. Класні керів­ники постійно влаштовують ви­ховні заходи на теми: «Роль здоро­вого способу життя для людини», «Значення фізкультури і спорту для здоров'я людини».
Вагоме місце у проведенні ро­боти з проблем виховання в учнів сумлінного ставлення до свого здоров'я займає учнівське самов­рядування.
Рада школи, громадськість (батьківська, суспільна), учнівське самоврядування працюють спільно, розв'язуючи основні завдання, пер­шочерговим з яких є: виховання здорової особистості, оскільки процес виховання в учнів потреби збереження свого здоров'я має бути безперервним: сім'я—школа— вільний час (позаурочний) (див. схему 4 на с 23).
Сумлінна робота в школі ве­деться з учнями щодо поперед­ження і заборони паління, ве­дення здорового способу життя. Зменшилась кількість пропусків занять через хвороби.
Робота з охорони здоров'я, по­передження захворювань, шкідли­вих звичок відображаються у річ­ному плані. Класні керівники у своїх планах теж передбачають і відобра­жають систему роботи з цього на­прямку (див. схему 3 на с 23).
Конкретні знання з охорони здоров'я учні одержують на уро­ках «Охорони безпеки життєдіяль­ності», «Я і Україна», біології, фі­зики, хімії.
Формування здорового спо­собу життя продовжується і на пе­рервах, де організовуються рух­ливі ігри, музичні паузи.
У позакласній та позашкільній роботі повторюються, поглиблю­ються та закріплюються знання з гігієни, набуті на уроках.
Зміст позакласної та поза­шкільної роботи з питання зміц­нення здоров'я включає питання особистої гігієни, режиму дня школяра, вплив фізичної праці та фізичної культури на здоров'я та гігієну розумової праці, харчу­вання, профілактику короткозо­рості, статевого виховання.
На зміст роботи впливає епі­демічна ситуація (сезонність за­хворювання на грип, виникнення гострих шлунково-кишкових за­хворювань), гепатиту та прове­дення шкільних масових про­філактичних заходів (щеплення, профілактичні огляди).
Санітарні активісти надають допомогу вчителям у контролі за дотриманням учнями особистої гігієни, чистоти кабінетів та тери­торії школи.
При безпосередньому контакті дітей зі спеціалістами під час лек­ції і бесід живе слово вчителя, ме­дичного працівника позитивно впливає на формування гігієніч­них навичок у дітей. Питання, які задають учні під час бесід, дають можливість уточнити їхні знання. Лікарі Пересічанської лікарні згідно з планом роботи щорічно проводять зі школярами бесіди, які перетворюються на цікаві диспути, на взаємний обмін дум­ками. Під час бесід пропонується також література з питань, які їх цікавлять. Спільна та узгоджена робота школи та сім'ї забезпечує єдині погляди на сутність та значення гігієнічних вимог та норм по­ведінки у житті людини, яка доз­воляє в сімейних умовах продов­жувати навчання і закріплювати набуті у школі знання.
Отже, навчання здорового способу життя за методом «Рівний рівному* —це суспільно корисна діяльність молоді, яка полягає в пере­даванні знань, умінь і навичок здорового спо­собу життя, що сприяє запобіганню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ та іншим негативним явищам

Форми роботи з батьками різ­номанітні: групові та індивіду­альні, бесіди, лекції батьківського лекторію, участь батьків у сані­тарно-гігієнічних заходах. На за­няття батьківського лекторію за­прошуються лікарі Пересічанської лікарні. Батькам першокласників вручені пам'ятки, які містять по­ради щодо організації режиму дня та робочого місця школяра.
У кожному класі ведуться листи здоров'я. Розроблені правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.
На уроках фізкультури вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів, розкривають значення занять фізич­ними вправами, сприяють форму­ванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захво­рювань, травматизму.
Шляхом вирішення на­вчальних проблем, розвивальних (оздоровчих), пізнавальних та виховних цілей педагоги пра­цюють над розвитком в учнів ос­новних фізичних якостей та рухо­вих здібностей, сприяють форму­ванню життєво важливих рухових навичок та вмінь. Прищеплюють інтерес та звички до занять фізич­ними вправами, надають елемен­тарні знання з фізкультури, гігієни та здорового способу життя, ви­ховують бережливе ставлення до свого здоров'я, сприяють вихо­ванню морально-вольових і пси­хологічних якостей особистості. На уроках здійснюється дифе­ренційований підхід до учнів, вра­ховується рівень здоров'я та рі­вень фізичної підготовленості. Ба­зуючись на цих показниках, учи­телі підбирають фізичні вправи, навантаження, враховують їхню інтенсивність.
На уроках фізкультури прово­дяться міжпредметні зв'язки з ана­томією та фізіологією людини, гігієною, географією, музикою, історією фізкультури та спорту.
Учителі тримають під конт­ролем належність спортивного одягу та взуття в учнів, що вима­гає дбайливого і охайного став­лення до свого робочого одягу, шкільного майна, спортивного обладнання.
Усі діти відвідують обов'язкові уроки, але виконують загально-розвиваючі та коригуючи вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані. Цикл бесід для учнів 1—11-х класів
Вересень
1—11-ті класи. «Здорова ди­тина — здорова нація».
Листопад
1—3-ті класи. «Учням про по­передження СНІДу».
4 — 5-ті класи. «Що ми знаємо про ВІЛ-інфікованих людей».
6 — 8-і класи. «Актуальність попередження СНІДу в Україні».
9 — 11-ті класи. «Поперед­ження СНІДу: медичні, соціальні, індивідуальні методи».
Січень
1—4-ті класи. «Учням про ал­коголь і наркотики».
5—б-ті класи. «Алкоголь і здоров'я».
7—8-і класи. «Хвороби, викли­кані алкоголем».
9—11-ті класи. «Безалкогольне дозвілля».
«Від пияцтва до злочину — один крок».
Березень
1—4-ті класи. «Наркотики — шкідливі отруйні речовини».
5—б-ті класи. «Наркотики та здоров'я».
7—8-і класи. «Хвороби, викли­кані наркотиками».
9—11-ті класи. «Наркоманія і ступінь ризику ВІЛ-інфікування».
Травень
1—4-ті класи. «Здоров'я до­рожче золота».
5—6-ті класи. «Природа хоче, щоб діти були дітьми перш, ніж бути дорослими».
7—8-і класи. «Здорова лю­дина — найцінніший витвір при­роди» (Томас КарлеЙль).
9—11-ті класи. «Здоров'я не існує само по собі, а потребує постійної турботи».
Екологічно-просвітницька робота
Теоретичні знання, практичні вміння та навички, що їх набува­ють учні в результаті засвоєння основ біологічних наук, дедалі поглиблюються і усвідомлю­ються в процесі практичної позакласної науково-дослідної ро­боти з учнями.
З метою екологічного вихо­вання робота в школі проводиться в таких напрямках: лекції, вікто­рини, експедиції, походи по рід­ному краю, конференції, озеле­нення території школи і селища, ігри та турніри юних екологів.
Традиційними в школі стали конкурси захисту екологічних робіт, плакатів, фотомонтажів.
Учнями школи вивчається вплив підприємств на екологіч­ний стан селища, вплив госпо­дарської діяльності на дозвілля. Обов'язковими є акції «Жовтий листок», «Хвоя», «Первоцвіт», «До чистих джерел».
Для охорони птахів прово­диться робота з виготовлення та розвішування шпаківень, годів­ниць. Почесними грамотами і дип­ломом НІ ступеня Українського товариства охорони природи були нагороджені учні школи за участь у природоохоронній акції «Річка мого дитинства». Традицією в школі стало проведення сільсь­когосподарської виставки «Щед­рість рідної землі».
У минулому році екологічна агітбригада «Епос» зайняла II місце в районному конкурсі еко­логічних агітбригад. У період про­ведення екологічного двомісяч­ника «Зелена весна» буде прове­дена екологічна конференція.
Медико-санітарна під­готовка
Під час вивчення курсу МСП відтворюються практичні заняття в лікарні, проводяться зустрічі з лі­карями: терапевтом, педіатром, гі­некологом, які дають знання для дівчат, кожен за своїм профілем, переглядаються фільми про шкід­ливість штучного переривання ва­гітності та спілкування дівчаток із юнаками (див. схему 6 на с 23).
Формування екологічного мислення учнів у галузі хімії
Сьогодні — це завтра, про яке ми потурбувалися вчора. Сьогодні виникла об'єктивна необхідність у всебічному вдосконаленні й роз­витку екологічного мислення. Над­звичайно довго цивілізація розви­валась під девізом «Продукт будь-якою ціною». Надзвичайно довго критерієм прогресу були мільйони  тонн хліба, сталі, нафти, мільярди кіловат-годин енергії. І дуже довго ми не думали про мільярди тонн відходів, про мільйони гектарів непридатної землі. І тому важко сподіватися, що охорона навко­лишнього середовища стане на­сущною потребою людини. Цю потребу необхідно виховувати на всіх ступенях освіти,
А замислитись є над чим.
В Україні:

 1. уже зникло 20 тисяч малих річок;
 2. розорано земель утричі більше ніж у США;
 3. непридатні для використання 60 % чорнозему;
 4. відходи промисловості зай­мають 200 тис. гектарів;
 5. у 21 місті концентрація шкід­ливих речовин у повітрі переви­щує допустимі норми в 15 разів;
 6. із 45 великих міст тільки в 4 концентрація шкідливих ре­човин не перевищує норми.

Екологічні знання відобража­ють тісні взаємозв'язки між різ­ними явищами природи. Тому вони повинні мати комплексний характер, тобто враховувати між-предметні зв'язки хімії з біоло­гією, фізикою, географією. Це сприяє формуванню в учнів ціліс­ного погляду на природу.
Завдання вчителя — звертати увагу учнів на практичне застосу­вання речовин, їхній вплив на нав­колишнє середовище, сприяти по­силенню екологічної та приклад­ної спрямованості, щоб набли­зити дітей до їхнього життя, життя суспільства. Ми, учителі, повинні олюднити хімічні знання, які на­бувають учні. І тільки тоді можна сподіватись, що наші вихованці стануть авторами принципово нових економічно й енергетично вигідних технологій, які забезпе­чать гармонійне існування лю­дини та природи. Отже, екологічні знання повинні;

 1. спиратись на хімічні знання;
 2. сприяти розумінню ролі хімічних речовин у природі;

виробляти в учнів певну по­зицію, екологічно грамотну по­ведінку;

 1. виховувати бережливе став­лення до природи;
 2. розкрити основні проблеми захисту навколишнього середовища від забруднювачів.

Саме тому всю навчально-ви­ховну роботу спрямовуємо на роз­виток розумових здібностей учнів, виховання в них екологічної куль­тури. На уроках намагаємося спо-нукатн учнів замислитися над ви­користанням властивостей речо­вин, над наслідками, до яких може Уже з перших уроків, коли виникає питання, чому треба ви­вчати хімію, звертаємо увагу уч­нів до подвійного характеру хімії, користі та шкоди, які приносять хімічні відкриття. Збереження чистоти атмосфере — одна з най­болючіших проблем, адже без повітря ми не можемо обійтися і п'яти хвилин.
Протягом вивчення всіх тем предмета постійно розв'язуються розрахункові задачі екологічного напряму, в яких відображено пи­тання регулювання стану природ­ного середовища, розробка ме­тодів ііротидІЇ негативних наслід­ків діяльності людини.
Під час практичних робіт звер­тається увага на утилізацію про­дуктів учнівського хімічного екс­перименту (переробка речовини або їхня нейтралізація). Процес виготовлення деяких, необхідних для подальшого використання ре­човин проводимо в хімічному гур­тку. У процесі експериментальних досліджень з гуртківцями робимо хімічний аналіз проб води (пит­ної та річкової) та проб ґрунту. У ході експерименту виявляємо наявність сторонніх хімічних ре­човин. Систематично, кожного року, проводимо аналіз забруд­нення території селища Пере­січне та району і висвітлюємо цю інформацію у повідомленнях та екологічних бюлетенях, фото­монтажах.
Психологічна служба

 1. Робота психологічної служби Пересічанської школи спрямована на формування в учнів здорового способу життя. її завдання:  вивчити, як конкретна ди­тина пізнає і сприймає складний світ знань, соціальних відносин, інших людей і ставлень конкрет­ного школяра;
 2. як відбувається становлення його індивідуальності.

Іншими словами, вона розгля­дає й тримає під контролем процес та результат включення індивіда у соціальні відносини. У про­цесі соціалізації індивід стає осо­бистістю та отримує необхідні для життя серед людей знання, вміння, навички, тобто значимість спілку­ватися та взаємодіяти з іншими людьми. Розвиток людини немож­ливо зрозуміти окремо від родини, соціальної групи та культури. У цьому процесі спостерігають три фази: адаптація — активне засвоєння існуючих норм; індиві­дуалізація — пошук засобів щодо прояву своєї особистості; інтегра­ція — поєднання групових та ін­дивідуальних потреб.
Сьогодні національна освітня система перебуває в процесі по­шуку більш адекватних вимогам сучасного життя орієнтирів і форм організації навчання.
Саме тому Концепція ос­віти «Рівний — рівному» вихо­дить з ідей реформування націо­нальної системи освіти з метою її орієнтації на утвердження здоро­вого способу життя, розвиненої духовно, психічно, фізично і со­ціально здорової особистості, роз­ширення демократичної взаємодії дорослих із молоддю. У час, коли знизився інтерес до здорового способу життя, а знання, поши­рювані дорослими, залишаються лише гаслами, новий підхід до за­безпечення превентивних знань за допомогою самої молоді став рятівним. Перевага передавання знань від однолітка до однолітка полягає у тому, що:

 1. підлітки більше часу спілку­ються один із одним;
 2. глибше розуміють потреби свого оточення;
 3. на відміну від дорослих, ро­зуміють субкультурну мову;

більше довіряють один од­ному, більше готові до розуміння і наслідування поведінки Освіта «Рівний — рівному» оцінюється як соціально-педаго­гічне явище. Тому, згідно з Кон­цепцією, вона розглядається в кількох аспектах. Насамперед, це соціальний підхід формування у молодої людини ідеалу здоров'я і здорового способу життя через набуття превентивних знань, на­вичок, умінь, психологічних якос­тей і установок на соціально від­повідальну поведінку. Це й пси­хологія, оскільки передбачає по­слідовну систему активних дій лідерів-підлітків і тренерів-педагогів, спрямованих на спростування міфів, уявлень, деталей поведінки, які ведуть до втрати здоров'я, і заміну їх позитивними орієнти­рами життєвого вибору через по­ширення достовірної інформації та зразків власного прикладу жит­тєвої позиції лідерів.
Отже, навчання здорового спо­собу життя за методом «Рівний — рівному» — це суспільно корисна діяльність молоді, яка полягає в передаванні знань, умінь і на­вичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ та іншим не­гативним явищам.
Відповідно до методу про­світницька робота розглядається в широкому і вузькому значен­нях. У широкому значенні — це просвітницька робота щодо здо­рового способу життя у всіх сфе­рах життєдіяльності молоді. Здо­ровий спосіб життя розглядається як стан духовного, психічного, фі­зичного і соціального розвитку, що має безперечну соціальну цінність і користь для самої лю­дини. У вузькому значенні — це просвітницька робота з певних проблем: наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ, навичок комунікації, роз­витку особистості, формування лі­дерських якостей, знань прав; со­ціальних гарантій у забезпеченні здоров'я тощо.
Процес спілкування визна­чається як особлива умова просвіт­ницької роботи в міжособистісній, міжгруповій і соціальній ко­мунікаціях. Результативність методу — система закладених
життєвих цінностей молодої лю­дини, спрямованість її на активну соціальну позицію у просвітниць­кій роботі серед однолітків і здат­ність особи вести здоровий спосіб життя та власним прикладом дово­дити його переваги.
Реалізація методу базується на технології ступеневого на­вчання: підготовці педагогів-тренерів, навчанні ними підлітків-інструкторів і проведенні підлітками-інструкторами просвітниць­кої роботи серед ровесників.
А у квітні 2003 року звітували про проведену роботу серед уч­нів 9-х класів за програмою «Діа­лог». Отримали сертифікат, який дає право вести факультативні заняття з учнями 5—11-х класів «Профілактика залежних форм поведінки та виховання здорового способу життя».
Методи програм «Діалог», «Рівний — рівному» відрізня­ються від традиційних превен­тивних підходів насамперед тим, що молодим людям надається роль експертів та ініціаторів про­філактичного впливу на одноліт­ків. Підлітки набувають досвіду позитивного впливу на особис­тості й групи, недоступні для до­рослих. Учасники тренінгу-курсу мають право бути інструкторами. Підліток-інструктор — це осо­бистість, що є носієм знань, цін­ностей, привабливих для одноліт­ків, які вони бажають наслідувати. Вони є спеціально підготовленими непрофесійними педагогами, які навчають і мотивують своїх одно­літків на здоровий спосіб життя.
Підлітками-інструкторами була проведена робота у вигляді тренінгу, бесіди, діалогу, розповіді-казки серед учнів 2—4-х класів на тему «Шкідливі звички. Профілактика тютюнокуріння», мета якої навчити формувати ак­тивну соціальну позицію шко­лярів. Також була проведена акція «Скажемо курінню — ні». Про­грама «Рівний — рівному» скла­дається із п'яти модулів:
І. «Методика освіти «Рів­ний рівному».
Мета: надати знання та сфор­мувати   практичні   навички у педагогів-тренерів із організа­ції просвітницької роботи за ме­тодом «Рівний — рівному» щодо здорового способу життя.
2.«Спілкуємось та діємо».
Мета: ознайомити підлітків
із базовими положеннями тео­рії спілкування та на основі цієї інформації формувати в них на­вички ефективної взаємодії.
3.«Твоє життя твій вибір».
Мета: надати підліткам знання
та сформувати вміння і навички реалізації здорового способу життя. Відповідальне ставлення до влас­ного здоров'я, протистояння спо­кусі та соціальному тиску.
4.«Прояви турботу та обачність».
Мета: підвести підлітків до розуміння того, що ВІЛ/СНІД, ХПСШ, незапланована вагіт­ність — це поведінкові усклад­нення, запобігати яким можна че­рез формування навичок відпові­дальної поведінки.
5. Знаємо та реалізуємо свої права».
Мета: сприяти формуванню правового світогляду підлітків, що охоплював би систему теоре­тичних знань про права, і на цій основі формувати відповідну ак­тивну позицію підлітків для реалі­зації своїх прав ужитті.
Технології навчання базу­ються на: просвітницьких тренінгах, лекціях, бесідах, диспутах, ситуаційних вправах, рольових іграх, дебатах, тренінгах розвитку вмінь і навичок, мозкових штур­мах тощо.
Хотілося б звернути увагу на різнобічність підходів програми «Рівний рівному» — це діяльнісний, особистісно орієнтований, духовно-змістовий, систематич­ний, конкретно-історичний.
Відповідно до зазначених під­ходів метод освіти «Рівний — рів­ному» базується на таких принци­пах: інтегративність, комплекс­ність, доступність, наступність, культуровідповідність, пріори­тетність прав дитини, відповідаль­ність, гласність, відкритість.
Робота волонтерського загону
Завдання волонтерів:
а) ознайомити ровесників зі шляхами поширення та наслід­ками ВІЛ/СНІДу, ШСШ;
б)  сформувати у підлітків ро­зуміння власної відповідальності стосовно ризику інфікування ВІЛ та ШСШ, а також виникнення не­ бажаної вагітності;
в)   сприяти зміні мотивації ста­тевої поведінки молоді на користь репродуктивного здоров'я й ін­дивідуального захисту від ВІЛ,СНІД, ШСШ;
г)   прояснити рівень інформо­ваної ровесників щодо проблем, пов'язаних із наркотиками. На­дати достовірну інформацію про наркотичну залежність;
ґ) розкрити причини вжи­вання наркотичних речовин і по­казати негативні наслідки їхньої дії на організм молодої людини, впливу на сімейне та суспільне благополуччя;
д) навчити підлітків визначати життєві цінності, сформувати у них відповідальне ставлення до влас­них вчинків і власного здоров'я;
є) сформувати вміння знахо­дити вихід із будь-якої критичної ситуації, розбиратися у своїх по­чуттях і емоціях;
є) навчити ровесників ста­вати на позицію іншої людини та сприймати її.

 1. Членами волонтерського загону «Данко» було проведено анкетування серед учнів 7—11-х класів.
 2. Волонтерами була розроб­лена пам'ятка «Що потрібно ро­бити, щоб уникнути інфікування ВІЛ/ШСШ».

3. 1 грудня — у Всесвітній день боротьби зі СНІДом — про­водилася акція «Волонтери за­ гону «Данко» проти ВІЛ/СНІДу», у рамках якої були проведені загально шкільні лінійки, де висту­пила агітбригада загону і де дітям були вручені пам'ятки та інформа­ційні бюлетені.

 1. Зібрано інформаційний ма­теріал (вирізки з газет, журналів) про ВІЛ/СНІД та наркотики.

Члени волонтерського загону випускають інформедійний вісник.


 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"