ееее
 
 

Новини

 
 

Школи сприяння здоров’ю
Методичні поради
«Кожна дитина та підліток в Європі має право та повинен мати можливість отримати освіту в школі сприяння здоров'ю», — констатує Концепція Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю»

 

Міжнародний проект «Євро­пейська мережа шкіл сприяння здоров'ю (ЄМШСЗ) діє під егідою Європейської Комісії, Європейсь­кого Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Ради Євро­пи, об'єднує навчальні заклади різ­ного типу 44-х країн.
В Україні створено Національ­ну мережу шкіл сприяння здоро­в'ю, до якої увійшли 179 навчаль­них закладів, що відповідають Орієнтованим критеріям діяльно­сті навчального закладу сприяння здоров'ю, з них 9 навчальних за­кладів Одещини. Зараз Національ­на мережа шкіл сприяння здоро­в'ю становить близько 2,5 тисячі.
Шляхами подолання кризових явищ у здоров'ї молодого поко­ління стали:

 • Участь України в Міжнарод­ному проекті «Європейська мере­жа шкіл сприяння здоров'ю».
 • Подальший розвиток Націо­нальної мережі шкіл сприяння здоров'ю, створення та розвиток обласної, районних, міських ме­реж навчальних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю.

Розбудова навчальних за­кладів, пріоритетом яких є здоров'я та життя дитини, впроваджен­ня ефективних технологій з фор­мування в дітей та молоді духов­ної культури, культури здоров'я, позитивної мотивації на безпеч­ний спосіб життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, за­хворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні хвороби, вжи­вання наркотичних речовин серед дітей та учнівської молоді.
4. Розвиток навчальних закла­дів сприяння здоров'ю (фізично­го, духовного, психічного, соціаль­ного добробуту), пріоритет діяль­ності яких ґрунтується на культу­рно-історичних цінностях украї­нського народу, його традиціях і духовності, шляхом розвитку ці­лісної виховної системи за таки­ми концепціями та моделями на засадах:

 • моделі «Навчальний заклад — Школа сприяння здоров'ю»;
 • концепції школи нової гене­рації — Української національної школи-роди ни;
 • концепції «Українська коза­цька педагогіка»;  
 • концепції «Школа духовності»;

моделі гуманістичної вихов­ної системи навчального закладу «Болгарська національна школа-родина».
Ставши членом Європейської спільноти, Україна з-поміж бага­тьох юридично-правових зобов'я­зань узяла на себе обов'язок за­безпечити громадянам безпечні та здорові умови життєдіяльності.
Для визначення й підтримки навчальних закладів, які обрали пріоритетним напрямом своєї ді­яльності збереження та зміцнен­ня здоров'я своїх учнів і вихован­ців, формування культури здоро­в'я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу жит­тя, превентивного виховання, за­безпеченість умов та механізмів здійснення навчання й виховання в інтересах особи і суспільства для всебічного розвитку духовно роз­виненої, національно свідомої, фізично І психічно здорової, твор­чої особистості, оздоровлення се­редовища буття дитини в Україні, проводиться другий Всеукраїн­ський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу Школи сприяння здоров'ю.
Пропонуємо методичні реко­мендації учасникам обласного ета­пу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу — Школи сприяння здо­ров'ю.
З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДИНУ
Завжди вважалося, що спіль­ним благом суспільства є турбота про людину, уміння любити ближ­нього, а головною цінністю су­спільства — життя та здоров'я людини. Стан здоров'я населення є важливим показником розвитку суспільства. А тому турботі про здо­ров'я людини, мотиваций на здо­ровий спосіб життя приділяють ве­лику увагу в усьому світі. І ця тур­бота має стати першорядною за значущістю й починатися повинна з моменту планування дитини.
На жаль, у свідомості значної частини населення відсутні такі цінності життя як пріоритет здоро­в'я та мотивація на здоровий спо­сіб житті, що призвело до:

 • народжуваності ослаблених дітей;
 • зростання захворюваності ді­тей дошкільного та шкільного віку;
 • розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу й туберкульозу;

• поширення наркотичної та алкогольної залежності серед на­селення, що стали сучасними за­ собами і   механізмами природного відбору, знищення слабких, безвільних, морально нездорових людей.
Збереження та зміцнення здо­ров'я молодого покоління можли­ве лише за умов посиленої робо­ти і координації та інтеграції зу­силь держави і громадськості:

 • реалізації конституційних прав та свобод громадян нашої держави;
 • на виконання Державних та національних програм, Указів Пре­зидента України, Постанов Кабіне­ту Міністрів України, спрямованих на збереження та зміцнення здо­ров'я, утвердження здорового спо­собу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, захворюван­ня на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні хвороби, вживання наркотичних речовин серед дітей та учнівської молоді;

забезпечення умов та меха­нізмів у діяльності Школи спри­яння здоров'ю на базі кожного навчального закладу як найефек­тивнішого навчального закладу у вирішенні проблем збереження та зміцнення здоров'я дитини;
соціальне становлення й роз­виток  здорового молодого поко­ління.
Саме тому необхідно розви­вати мережу навчальних закла­дів — Шкіл сприяння здоров'ю в кожному районі, місті, області.
КОЖНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД МАЄ БУТИ ШКОЛОЮ
СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю
(у контексті державних
стандартів і державних
замовлень

«Конвенція ООН про права ди­тини», яка набула чинності в Укра­їні 27.09.1991 року, «Всесвітня де­кларація виживання, захисту і роз­витку дітей» вимагають цілеспря­мованих дій нашої держави, су­спільства щодо створення спри­ятливих умов розвитку особис­тості дитини:

 • пробудження її творчих мож­ливостей;
 • удосконалення природних здібностей;
 • гуманізації способу мислення;

• її інтелектуального розвитку.
Для всебічного оцінювання
справ і підвищення якості роботи школи педагогічні колективи ке­руються «Орієнтовними критері­ями оцінювання діяльності зага­льноосвітніх навчальних закладів» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 658 від 16.08.2004 p.). У них зазначено, що в умовах змі­ни освітньої політики та реформу­вання освіти в контексті держав­них стандартів і державних замо­влень основними загальними по­казниками якості освіти є:

 • орієнтованість освіти на роз­виток особистості учня в соці­альному, психічному, біологічному ас­пектах;
 • научуваність учнів;
 • рівень сформованості в учнів загальнонавчальних умінь та навичок, здатність до творчої діяльності;
 • вихованість учнів;
 • високий рівень життєвої захи­щеності, соціальна адаптація дітей.

Для цього кожній дитині необ­хідно створити відповідні умови її ефективного розвитку.
Сучасна школа як мікромодель зовнішнього соціуму має бути по­будована на справжньому інтере­сі й повазі до дитини й надавати кожній дитині допомогу в пошу­ку особистого життєвого шляху в суспільстві, формуванні, закріпленні соціального досвіду, взає­модії, зберігаючи при цьому її психо-фізичне здоров'я. А сама ди­тина має навчитися не тільки пи­сати, читати, рахувати, а й:

 • вчитися берегти своє здо­ров'я;
 • знати орієнтири в нормаль­ному стані людини;
 • вести здоровий спосіб життя;
 • активно займатися фізичною культурою;
 • дотримуватися гігієнічних норм;
 • раціонально харчуватися;
 • загартовуватись;
 • уміти управляти своїми почут­тями, настроєм, жити в ладу з дов­кіллям;
 • усвідомлювати переваги під­тримки свого організму в норма­льному стані та страшних наслід­ків шкідливих звичок.

Означені компоненти мають бути складовими змісту освіти дитини в сім'ї, навчальному закла­ді, соціумі. Таке навчання й вихо­вання, упровадження цілісної си­стеми соціальної підтримки здоро­вого способу життя має забезпе­чити:

 • можливості для набуття кож­ною дитиною науково обґрунтова­них знань про здоров'я та засоби його зміцнення;
 • ефективні методики органі­зації змістовного дозвілля, спря­мованого на формування в них фізичного, психічного, соціально­го та духовного здоров'я;

• удосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного тривалого життя та професійної діяльності.
Усім відомо, що дитина, яка перебуває в складних, злиденних умовах не прагнутиме зрозуміти або мати потребу в особистісному зростанні. Тому одним із важ­ливих соціальних завдань сучас­ної школи у взаємодії з сім'єю, ба­тьківською громадою, місцевими органами самоврядування, гро­мадськими організаціями є ство­рення сприятливих умов для роз­витку особистості, враховуючи іє­рархію потреб дитини:

 • фізіологічні потреби;
 • потребу в безпеці, безпеч­ному середовищі (поруч має бути захисник);
 • потребу в соціальному ото­ченні (сім'я, друзі, соціальна гру­па тощо);
 • потребу в повазі та самопо­вазі (самооцінка своїх чеснот);
 • потребу в самоусвідомленні (усвідомлення своїх можливостей, розуміння своїх почуттів).

ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ,
БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
Створюючи умови життєдіяль­ності учасників навчально-вихов­ного процесу, сприятливих для здоров'я умов шкільного середо­вища, необхідних для успішного навчання та роботи, в процесі роз­будови Школи сприяння здоров'ю особливу увагу слід приділити будівлі школи (відповідно до «Устаткування, утримання серед­ніх загальноосвітніх навчально-ви­ховних закладів та організації на­вчально-виховного процесу» Дер­жавних санітарних правил та норм (ДСанПіН) 5.5.2.008-98), яка має забезпечувати оптимальні умови для організації:

 • навчально-виховного про­цесу;
 • відпочинку;

• харчування учнів.
Державні санітарні правила та
норми підготовлено з урахуванням останніх наукових розробок і до­сліджень щодо регламентації гі­гієнічних умов і режимів навчан­ня за сучасних форм організації навчально-виховного процесу для всіх виховних закладів для дітей і підлітків від 6 до 17 років, врахо­вуючи Закон України «Про освіту». ДСанПіН 5.5.2.008-98 - обо­в'язковий для виконання документ, що регламентує безпечні для здо­ров'я дітей і підлітків умови на­вчання та виховання (на підставі ст. 7, 11, 13, 15, 16,17, 18, 19,20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»), що сприяють:

 • підвищенню їхньої праце­здатності протягом навчального тижня, року;
 • поліпшують психофізіоло­гічний розвиток;
 • зміцнюють їхнє здоров'я.

РОЗБУДОВА ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю
У процесі розбудови сучасної моделі навчального закладу — Школи сприяння здоров'ю радимо орієнтуватися на запропоновані Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здо­ров'я України:

 • Модель «Навчальний заклад школа сприяння здоров'ю», що функціонує на базі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • «Основні вимоги щодо ор­ганізації діяльності навчального закладу Школи сприяння здо­ров'ю»;
 • «Критерії діяльності навча­льного закладу Школи спри­яння здоров'ю».

Радимо також зосередити ува­гу на таких актуальних питаннях:

 • забезпечення умов та меха­нізмів діяльності Школи сприяння здоров'ю відповідно до норма­тивно-правових актів, документів, на виконання яких спрямовано Програму розвитку мережі навча­льних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю;
 • формування громадської дум­ки щодо пріоритету захисту здо­ров'я (фізичного, психічного, со­ціального, духовного) дитини; вза­ємозв'язок школа -родина — державні установи — громада — соціокультурні системи;
 • об'єднання та координація зу­силь державних і громадських ор­ганізацій, об'єднань, фондів, дітей та родин, соціокультурних систем з метою узгодження спільних дій, спрямованих на збереження здо­ров'я дітей;
 • створення умов для забезпе­чення здорового середовища про­живання, зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного розвитку, соці­альної адаптації, духовного зрос­тання, підвищення культури сто­сунків у соціумі; участь у реаліза­ції міжнародних програм ЄМШСЗ «Забезпечити здорове середови­ще життя для дітей — забезпе­чити краще майбутнє»;
 • забезпечення повноцінного медичного обслуговування, впрова­дження новітніх технологій ме­дичного забезпечення;
 • здійснення соціально-правового захисту життя, здоров'я дитини, захисту від насилля, експлуатації;
 • здійснення профілактики соці­ального неблагополуччя дитини та надання їй допомоги;
 • активізація пропагандистсько-просвітницької діяльності в громаді, руху «Громада за здоров'я»;

мобілізація місцевих ресурсів на реалізацію розбудови Школи сприяння здоров'ю, створення сприятливого життєвого простору буття дитини;

 • розбудова Школи сприяння здоров'ю на засадах етнокультури та традицій, найповніше викорис­тання соціуму;
 • здійснення моніторингу діяль­ності Школи сприяння здоров'ю, фізичного, психічного і морально­го здоров'я дітей. Адаптація до навчального закладу моніторингу та оцінювання роботи навчально­го закладу — Школи сприяння здоров'ю згідно з визначеними критеріями, відповідно до страте­гічних завдань Міжгалузевої ком­плексної програми «Здоров'я на­ції» на 2002—2011 pp., принци­пів Європейської політики «Здо­ров'я для всіх у XXI столітті»;
 • забезпечення гласності робо­ти Школи сприяння здоров'ю;
 • впровадження цілісної систе­ми соціально/підтримки здорового способу життя, яка стимулює мо­лодь зберігати і зміцнювати своє здоров'я;
 • підтримка яскравих, енергійних національних та місцевих ініціатив щодо розбудови та розвитку Шко­ли сприяння здоров'ю.

Програма розбудови сучасної моделі Школи сприяння здоров'ю потребує:

 • Науково-методичного супро­воду забезпечення оптимального педагогічного клімату в шкільно­му колективі, гуманного, освітньо-виховного середовища, життє-творчості, комфортних умов ефективного розвитку особисто­сті, здорового середовища прожи­вання, спрямованого на зміцнен­ня здоров'я дітей, їхнього фізич­ного розвитку, соціальної адапта­ції, духовного зростання, системи педагогічної підтримки дитини.
 • Науково-методичного супро­воду навчапьно-виховного процесу.
 • Соціально-правового супро­воду захисту життя, здоров'я ди­тини, створення демократизовано­го правового простору атмосфе­ри шкільного життя, впроваджен­ня принципів толерантності та по­ваги, довіри, ствердження людсь­кої гідності.
 • Медично-корекційного та реабілітаційного супроводу.
 • Психолого-корекційного су­проводу.

У педагогічному та учнівсько­му колективах, на батьківських зборах радимо обговорити ці про­блеми за такою таблицею (див. табл.)
Підсумки цих обговорень доціль­но підбити на відкритому засіданні ради загальноосвітнього закладу за участю педагогічного, учнівського колективів, батьків, представників державних та громадських установ, соціокультурних систем. Для ефек­тивного вирішення цієї проблеми можна провести «Метаплан».
СХЕМА  «МЕТАПЛАНУ» Проблема. «Розробка Програ­ми розвитку Школи сприяння здоров'ю».
Питання для вирішення проб­леми:

 • Яка насправді ситуація з роз­витком Школи сприяння здоро­в'ю?
 • Якою має бути ідеальна си­туація для розбудови Школи спри­яння здоров'ю?
 • Чому реальна ситуація не є ідеальною?
 • Що необхідно здійснити для зміни ситуації?
 • Які ресурси ми маємо в на­вчальному закладі для реалізації означених пропозицій?

Під час обговорення питань слід врахувати такі аспекти умов для вирішення цієї проблеми:

 • соціальні;
 • організаційні;
 • кадрові;

змістовні;

 • психолого-педагогічні;
 • матеріальні.

Підсумком такого засідання може бути ухвалення рішення ради школи «Про реалізацію Про­грами розбудови сучасної моделі навчального закладу — Школи сприяння здоров'ю».
Розбудовуючи Школу сприян­ня здоров'ю, радимо орієнтувати­ся на поняття «здоров'я», «здоро­вий спосіб життя», визначені Все­світньою організацією охорони здоров'я. (Див. нижче.)
У Статуті Всесвітньої організа­ції охорони здоров'я (ВООЗ) зазна­чено, що:
•«Здоров'я — це стан пов­ного фізичного, духовного і соці­ального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад».
• «Здоровий спосіб життя (за визначенням ВООЗ) — це дотри­мання, звичне виконання певних правил, які забезпечують гармо­нійний розвиток людини, високу працездатність, душевну рівнова­гу, здоров'я».
Основні правила здорового способу життя:

 • позитивний настрій, моти­вація на ЗСЖ;
 • дотримання порад гігієни;
 • раціональне харчування;
 • оптимальний руховий ре­жим;
 • уміння управляти своїми почуттями, настроєм, жити в ладу з довкіллям.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Районна, міська Програма роз­витку мережі навчальних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю — є головною програмою забезпечен­ня політичної стратеги держави у збереженні генофонду нації, за­хисті здоров'я (фізичного, психіч­ного, соціального, духовного) ди­тини. Вона має бути затверджена рішенням районних державних адміністрацій та міськвиконкомів.
У районній, міській Програмі розвитку мережі навчальних за­кладів — Шкіл сприяння здоро­в'ю мають бути відображені:

 • основні напрями забезпе­чення політичної стратеги держа­ви в збереженні генофонду нації, захисті здоров'я дитини (фізично­го, психічного, соціального, ду­ховного), керівні принципи робо­ти сучасних навчальних закладів;

забезпечення спільної коор­динованої діяльності на районно­му/міському рівні державних та громадських організацій, фондів, об'єднань, узгодженість та поєд­нання дій у вирішенні питань з охорони життя та здоров'я дітей за участю представників органів мі­сцевого самоврядування, відпо­відних органів: відділів охорони здоров'я, культури і мистецтва, внутрішніх справ, харчової та лег­кої промисловості, комітетів у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних на­вчальних закладів, батьківської громадськості, забезпечення роз­витку мережі навчальних закладів
—     Шкіл сприяння здоров'ю;

 • вироблення ефективних стратегій для оздоровлення до­вкілля, захисту дітей від впливу його негативних чинників, пропа­ганди культу насильства, жорсто­кості, ліквідація наркомани та ін­ших ганебних явищ;
 • профілактика соціального неблагополуччя дитини (сім'я, на­вчальний заклад, соціум). Визна­чення пріоритетів для створення здорового середовища проживан­ня дітей (дім, школа, населений пункт), тобто місця де вони жи­вуть, навчаються, грають;
 • подолання або зменшення ступеня екологічної загрози для здоров'я дітей.

Основні шляхи вирішення 6-ти груп екологічних проблем:

 • якості води;
 • санітарно-гігієнічних умов;
 • забрудненості повітря;
 • хвороб, що передаються переносниками;
 • хімічної безпеки;
 • непередбачених травм;
 • підтримка моніторингу ви­конання програми та аналіз отри­маних результатів.

Районні, міські Програми роз­витку мережі навчальних закладів
—     Шкіл сприяння здоров'ю роз­робляють згідно з «Основними вимогами до участі у Всеукраїнському конкурсі  захисті на кращу регіональну Програму розвитку  Національної мережі шкіл сприян­ня здоров'ю»,затвердженими на­казом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 року № 760 Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу регіональну Програму розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю».
Програма створення та роз­витку мережі навчальних закла­дів Шкіл сприяння здоров'ю має бути забезпечена відповід­ними:
•    практичними рекомендація­ми на підставі сучасних наукових досліджень;

 

Що передбачено розбудовою
Школи сприяння здоров'ю?
Яка результативність?

Якими норматнвно-правовнмн документами ви керуєтесь?

Шляхи досягнення визначених завдань

 

 

 

 • медичним обслуговуванням;
 • педагогічними кадрами;
 • матеріально-технічною ба­зою;
 • правовою базою;
 • нормативною базою;
 • інформаційною базою;
 • бюджетним фінансуванням.

Складовими Програми розви­тку мережі навчальних закладів Шкіл сприяння здоров'ю є:

 • науково-методичний супро­від;
 • психолого-педагогічний су­провід;
 • інформаційно-комп'ютер­ний супровід;
 • контрольно-аналітичний су­провід.

Для реалізації Програми роз­витку мережі навчальних закла­дів — Шкіл сприяння здоров'ю на партнерських засадах залучають­ся такі установи та організації:
1.   Відділи (служби) районних державних адміністрацій та міськ­виконкомів:

 • охорони здоров'я та медици­ни катастроф;
 • у справах молодіжної полі­тики, сім'ї, спорту та туризму;
 • у справах преси та Інфор­мації;
 • у справах неповнолітніх.

2.   Управління МВС:

 • Державтоінспекцій;
 • Відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх УМВС Укра­їни;
 • Центр соціальної адаптації.
 • Управління МИС.
 • Державне управління еко­логії та природних ресурсів.
 • Вищі навчальні заклади.
 • Медичні установи, напри­клад:

• центр здоров'я;

 • медичний університет, ка­федра...;
 • центр планування сім'ї та репродукції людини;
 • обласний наркологічний центр;
 • центр профілактики і боро­тьби з ВІЛ/СНІДом;
 • санітарно-епідеміологічна станція;
 • клінічний шкірно-венероло­гічний диспансер;
 • психоневрологічний диспан­сер.

Безпосередню координацію розвитку мережі навчальних за­кладів — Шкіл сприяння здоров'ю та діяльності закладів здійсню­ють інші державні та громадські установи.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА
районної, міської Програми
розвитку мережі навчальних
закладів — Шкіл сприяння
здоров'ю

 • Обґрунтування Програми (зокрема економічне).
 • Визначення проблем, на реалізацію яких спрямовано дану Програму розвитку мережі навча­льних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю. Технології досягнення мети і завдань Програми розвитку ме­режі навчальних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю.
 • Зміст, терміни реалізації Про­грами розвитку мережі навчаль­них закладів — Шкіл сприяння здоров'ю.
 • Очікувані результати.
 • Бюджет та джерела фінан­сування Програми розвитку мере­жі навчальних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю.

7.   Склад авторського колективу.
До Програми слід додавати такі
документи і матеріали:
Витяг із рішення районних дер­жавних адміністрацій/міськвикон­комів щодо впровадження відпо­відної Програми розвитку мережі навчальних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю в районі/місті.
Відгук науковців освітньої та медичної галузі.
Відгуки (довільна кількість) міс­цевих органів самоврядування, пе­дагогічних, учнівських колективів навчальних закладів, батьків, науков­ців, громадських організацій тощо.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ДОКУМЕНТИ

 • Загальна Декларація прав людини (1949).
 • Декларація прав дитини (1959 p., ратифікована Україною 20.11.1959).
 • Декларація принципів то­лерантності, ухвалена 16 листо­пада 1995 року двадцять восьмою сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО (газета «Освіта України» — № 3, 7 листопада 2003 p.).
 • Європейська конвенція про здійснення прав дітей (08.09. 1995 р.)  
 • Всесвітня декларація вижи­вання, захисту і розвитку дітей (30.09.1990 р.).
 • Конституція України (28.06. 1996 р.)
 • Конвенція ООН про права дитини (20.11.1989 p.; підписана Україною 21.02.1990 р.;, ратифіко­вана 27.02.1991 p.; набула чинно­сті для України 27.09.1991 p.).
 • Факультативний Протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої про­ституції і дитячої порнографії (07.09.2000 p., ратифікована 03.04.2003 р.).
 • Закони України:
 • «Про охорону дитинства» - від 26.04.2001 р. № 2402-ІП;
 • «Про сприяння соціаль­ному становленню та розвитку мо­лоді в Україні» (23.03.2000 р. №1613-111);
 • «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (1992 р.);
  • «Про освіту» (23.03.1996 p.);
  • «Про дошкільну освіту»
   (2001 p.)
 • «Про загальну середню освіту» — від 13.05.1999 р. №651-XIV;
 • «Про позашкільну освіту» — від 22.06.2000 p.;
 • «Про професійно-технічну освіту»;
«Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціа­льні установи для неповнолітніх»
 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"