ееее
 
 

Новини

 
 

ЗДОРОВИЙ МІКРОКЛІМАТ У ШКОЛІ

ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Небувалий сплеск зафіксованих у 1995—1997 роках випадків уживання психоактивних речовин, розголошення офіційних даних про поширення наркоманії змусили небайдужих та зацікавлених людей звернути увагу суспільства на цю проблему і створити громадський благодійний центр, який би займався просвітницькою діяльністю серед школярів. Завданням його стало: вчасно надати школярам інформацію про небезпечність уживання психоактивних речовин і навчити їх робити
свідомий вибір у подальшому своєму розвитку.

Для забезпечення здорово­го мікроклімату у школі СПС здійснює комплекс соціальних, освітніх, медико-психологічних заходів, що спрямовані на за­побігання розвитку негативних явищ серед учнів, педагогів та батьків. СПС школи забезпечує своєчасну профілактику різно­манітних відхилень, сприяє включенню учнів у нову форму взаємин і відіграє роль посеред­ника у системі взаємодії особи­стості з суспільством. СПС має змогу здійснювати комплексний трансформований вплив на роз­виток особистості дитини для вироблення у неї імунітету до негативних впливів соціально­го оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці учнів. Проте функції психолога та соціаль­ного педагога школи дещо від­різняються. Функції
Соціальний педагог:
• виявляє міжособистісні та внутрісімейні конфлікти;
• співпрацює з класним ке­рівником;
• працює з дітьми «групи ризику»;
• організовує і проводить зустрічі з батьками, тренінги з профілактики вживання учня­ми психоактивних речовин, альтернативні позакласні за­ходи;
• входить до складу Коорди­наційної ради школи.
Психолог:
• планує і розробляє розви-вальні корекційні програми профілактичної роботи у школі з підлітками, які починають екс­периментувати з психоактивни-ми речовинами;
• проводить психологічну експертизу і психолого-педагог-ічну корекцію асоціальної пове­дінки;
• проводить роботу з питань профілактики вживання психо­активних речовин з учнями та їх батьками;
• консультує педагогів з пи­тань проведення профілактичої роботи з учнями;
• проводить тренінги для учнів, педагогів, батьків;

• формує психологічну куль­туру учнів, педагогів, батьків;
• входить до складу коорди­наційної ради школи.
Але у спільній роботі СПС школи досягає комплексного розв'язання низки проблем ок­ремої особистості і всього освіт­нього закладу. їх спільна робота може бути окреслена такими на­прямками діяльності:
1. Підвищення психолого-пе-дагогічної і правової культури батьків у сфері прав дитини, зба­гаченні виховного потенціалу дітей.
2. Підвищення рівня знань педагогів у здійсненні ди­ференційованого підходу до учнів.
3. Проведення комплексного вивчення індивідуальних особли­востей учнів.
4. Виявлення причин, що ускладнюють формування особи­стості дитини.
5. Формування навичок ефек­тивної комунікації як серед учнів, так і серед дорослих.
6. Здійснення первинної профілактики правопорушень неповнолітніх, уживання ними психоактивних речовин, конф­ліктних ситуацій та психогігієни стосунків у сім'ї.
7. Надання методичної до­помоги класним керівникам у розв'язанні конфліктних ситу­ацій.
8. Залучення державних інститутів та громадських орга­нізацій до розв'язання проблем дітей.
Тісна взаємодія соціально— психологічної служби та класно­го керівника в соціаль­но-педагогічній діяль­ності є основою проф­ілактичної роботи. Вона включає грамотну, по­слідовну і систематичну роботу з діагностики учня, аналізу чинників, причин і обставин, які спричинюють відхилен­ня у поведінці школяра і перші спроби експери­ментувати з психоактив-ними речовинами.
Така взаємодія дасть змогу:
• визначити конк­ретні напрямки роботи з учнями та батьками;
• обрати відповідні форми допомоги учням і батькам;
• посилити виховні функції сім'ї;
• попередити початок експе­риментування підлітками з пси-хоактивними речовинами.
Педагог — організатор:
• здійснює керівництво ди­тячими об'єднаннями, створює умови для діяльності учнівсько­го самоврядування;
• створює умови для альтер­нативних видів дозвілля;
• здійснює індивідуальну ро­боту з дітьми, які потребують особливої уваги;
• організовує діяльність різновікових груп в позаурочній виховній діяльності;
• бере участь в організації літнього відпочинку та оздоров­лення дітей.
Заступник директора з вихов­ної роботи:
• здійснює керівництво ви­ховною діяльністю у закладі;
• здійснює зв'язок з поза­шкільними установами та гро­мадськими організаціями з пи­тань профілактики вживання підлітками психоактивних речо­вин;
• координує діяльність ке­рівників, учителів, вихователів груп продовженого дня в реалізації програми «Здоровий мікроклімат у школі»;
• організовує спільну роботу з батьками;
• здійснює навчання класних керівників з питань профілакти­ки вживання підлітками психо­активних речовин. Спільна робота:
1. Планування та організація позаурочної навчально-виховної роботи з учнями.
2. Розвиток системи поза-урочного виховного впливу.
3. Залучення до роботи з діть­ми кваліфікованих спеціалістів.
Повноцінний розвиток осо­бистості відбувається шляхом поєднання творчої навчальної діяльності учня, системи поза-класних заходів, систематично­го соціально-психологічного су­проводу учня.
РОЗДІЛ 4 Учителі, класні керівники та класоводи
Учителі—працівники школи, які найбільше працюють з дітьми. На уроках чи в поза-урочний час їм постійно дово­диться розв'язувати ті чи інші проблеми своїх вихованців. Тому їх роль у створенні здорового мікроклімату в школі також є дуже важливою. Учитель має володіти інформацією про пси-хоактивні речовини, про вікові особливості школярів, про шля­хи розв'язання конфліктів і вміти вчасно прийти на допомо­гу учневі. Головні функції вчителя такі:
• організовує навчально-ви­ховну діяльність учнів у школі;
• здійснює заходи зі збере­ження життя та здоров'я дітей;
• забезпечує оволодіння практичних навичок з пред­метів;
• стимулює до оволодіння новими знаннями.
Крім того, більшість учителів є ще й класними керівниками. А це, у свою чергу, вимагає від них виконання додаткових функцій.
Класний керівник:
• Організовує навчально-ви­ховну діяльність учнів поза уро­ками.
• Планує і реалізує систему заходів із виховання та розвитку особистісних якостей кожного учня і всього класу.
• Представляє інтереси учня як представник закладу освіти в державних органах, організаціях.
• Підтримує тісний зв'язок з батьками учнів, проводить батьківські збори з профілактич­них тем.
• Сприяє виробленню в учнів норм позитивної поведінки та розвитку соціальних навичок.
• Сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
• Підтримує тісний зв'язок з психологом для оптимізації ви­ховного впливу на дітей, які по­требують особливої уваги.
У початкових класах обов'яз­ки класного керівника виконує класовод. Вікові особливості учнів молодших класів потребують особливого ставлення до питан­ня створення здорового мікро­клімату у школі. У дітей 6—10 років, з початком їх шкільного життя, відбувається деяка пере­будова психічних процесів, ста­новлення світогляду, стереотипів поведінки тощо. Багато не роз­в'язаних «дитячих» проблем мо­жуть згодом поглибитися у стар­шому віці, а потім стати причи­ною «конфліктної» поведінки учня і його спроб уживати пси-хоактивних речовин. Класовод повинен заздалегідь спланувати свої виховні впливи і створювати у класі атмосферу взаєморозу­міння і довіри, терпимості і взає­модопомоги. Формування в учнів початкових класів навичок вчас­ної роботи зі своїми проблемами дасть змогу їм удосконалювати ці навички надалі.
Від рівня спілкування вчите­ля з учнями залежить, наскільки вчасно буде помічена проблема когось із них. Непорозуміння з однолітками, негаразди у сім'ї, особисті пошуки не повинні Про­ходити повз увагу учителя. Ме­тоди і засоби профілактичної роботи вчителя з учнем обира­ються індивідуально, залежно від рівня підготовки вчителя і особ­ливостей дитини. Найчастіше застосовують такі методи:
Метод попередження. Він ба­зується на застереженні учня. Підкреслюючи небезпечність тих чи інших речовин, вдаючись до залякування негативними на­слідками, іноді навіть свідомо перебільшеними, дорослі можуть тим самим спровокувати зворотну реакцію дитини і бажання перевірити правдивість одержа­ної від дорослого інформації.
Метод інформування. Акцен­тування уваги на наданні інфор­мації про природу, дію психоак-тивних речовин на організм та ризики, пов'язані з їх уживанням спричинене переконанням у тому, що нагромадження знань про психоактивні речовини при­зведе до формування у школярів негативного ставлення до цих речовин. Ефективність такого методу також досить обмежена.
Метод орієнтації на особис­тість. Увага зосереджується не на психоактивній речовині, а на самій особистості учня. Інфор­мація про психоактивні речови­ни дається, але акцент робиться на формуванні в учнів власних переконань щодо їх небезпеч­ності. Учень самостійно робить висновки про причини та на­слідки експериментів із власним здоров'ям, формує навички спілкування з однолітками і, зо­крема, навички протистояти тис­ку групи. Такий метод більш ре­зультативний, бо враховує пси­хологічні аспекти формування свідомості учня.
Дослідження виявили, що вдосконалення соціальних нави­чок людини у поєднанні з набут­тям нових знань — це найефек­тивніший спосіб профілактичної роботи з підлітками. Заняття зі школярами будуються таким чи­ном, щоб дати змогу їм свідомо сприйняти інформацію і критич­но її переосмислити, усвідомити найважливіші принципи впливу реклами на свідомість людини, сформувати своє ставлення до психоактивних речовин тощо.
Тематика заходів, яка пропо­нується програмою «Здоровий мікроклімат у школі», передба­чає активну участь класних ке­рівників, соціальних педагогів, психологів. Кожен з них пови­нен достатньою мірою володіти інформацією про психоактивні речовини та методикою роботи з учнями різних вікових груп (див. таблицю 1).
Перший урок присвячується інформації про цю речовину. Другий урок — «Який твій вибір?» — присвячений визна­ченню учнем свого власного ставлення до неї. Третій урок — «Що ти робитимеш?» направле­ний на формування в учнів на­вичок дотримуватися обраного шляху навіть під тиском ком­панії.
Центр «Ескейп» розробив методичний посібник для клас­них керівників «Що ваші учні повинні знати про алкоголь, тю­тюн та коноплю», який стане корисним у профілактичній ро­боті з дітьми різних вікових груп.
Особливу увагу потрібно при­діляти підготовці та проведенню батьківських зборів, тому що саме на них відбувається просвіта батьків з питань профілактичної роботи.
РОЗДІЛ 5
Перегляд шкільної регламентації
Для реалізації програми «Здоровий мікроклімат у школі»


Клас

Тема

Кількість уроків

1—4

Формування навичок здорового способу життя

10—12

6—7

ВідеофІльм «Тютюн».

3

 

«Тютюн». Тренінгові заняття.

2

 

Соціальна реклама.

2

 

Рольові ігри з навичок здорового способу життя.

2

 

Тренінг «Альтернатива»

1

8—9

Відеофільм «Тютюн».

2

 

Відеофільм «Алкоголь не такий вже і безвинний».

1

 

«Алкоголь». Тренінгові заняття.

3

 

Тренінг «Антиреклама».

1

 

Фестиваль соціальної реклами

1

10—11

Тренінг «Я хочу кинути курити».

1

 

Відеофільм «Не дури себе».

2

 

«Коноплі». Тренінгові заняття.

3

 

Тренінгові заняття «Лідер».

2

 

Відеофільм «Реквієм по мрії».

2

 

Тренінг «Альтернатива»

1

 

шкільна регламентація може виявитися застарілою. У тако­му разі адміністрація школи має переглянути її і привести у відповідність до нових вимог до навчально-виховного процесу. Адаптування регламентації до умов школи зберігає час та за­побігає виникненню непоро­зумінь у майбутньому.
Найдієвіші і найприйнятніші правила для працівників школи та учнів складають самі праців­ники та учні. Тому доцільним буде перед складанням нової рег­ламентації провести підготовчу роботу, яка складається з таких етапів:
1. Анкетування та обговорен­ня наявної регламентації з педа­гогічним колективом та колекти­вом учнів (через учнівське само­врядування).
2. Обробка одержаної інфор­мації та складання нової регла­ментації.
3. Внесення коректив і за­твердження нової регламен­тації.
4. Оприлюднення нової рег­ламентації та установка на вико­нання.
Під час анкетування з'ясо­вується ставлення педагогів, учнів, інших працівників школи до наявної регламентації з метою внесення коректив. В анкетуванні та обговоренні може взяти участь також і батьківська громада, що дасть можливість залучити її до спільної діяльності. Учнівський актив може залучити до цієї ро­боти інших школярів.
Одержану інформацію повин­на обробити адміністрація та ко­ординаційна рада школи. Резуль­тати цієї роботи мають бути об­говорені з педагогами, мед­працівниками, учнівським акти­вом тощо.
Під час складання нової рег­ламентації враховуються поба­жання дорослих і дітей, які не суперечать основній ідеї — створенню у школі здорового мікроклімату. Затверджується вона на засіданні педагогічної ради або на загальношкільних зборах.
Затверджена регламентація доводиться до відома всіх учас­ників навчально-виховного про­цесу. Дотримання та виконання регламентації у школі є обов'яз­ковим для всіх. Приклад шкільної регламен­тації щодо психоактивних речовин
Тютюн
1. Школа — це державна ус­танова. Згідно із Законом Украї­ни, наказом МОН України забо­ронено курити в освітніх устано­вах та на територіях, що розта­шовані поблизу них. Забороне­ний також продаж тютюнових виробів неповнолітнім як на те­риторії школи, так і поза її ме­жами.
2. Відповідальність за пору­шення заборони куріння несуть як учні, так і педагоги.
3. Приносити до школи ци­гарки та розповсюджувати їх за­боронено.
4. Будь-яка реклама тютю­нової продукції у школі забо­ронена.
Алкоголь
1. Учням та працівникам школи забороняється перебу­вати у школі в нетверезому стані.
2. Під час проведення загаль­ношкільних та позакласних за­ходів алкоголь приносити та про­понувати заборонено.
3. Будь-яка реклама алко­гольної продукції у школі забо­ронена.
Коноплі
1. Забороняється курити, про­понувати та продавати коноплі (Цивільний кодекс, ст. 313—317).
2. Забороняється також пере­бувати в школі під вливом нар­котичної речовини, або в стані наркотичного сп'яніння.
РОЗДІЛ 6
Батьки
Батьки мають чи не найбіль­ший вплив на становлення та розвиток юної особистості. У сім'ї формуються соціальні якості дитини, усвідомлюються рольові характеристики кожно­го члена родини. У родині фор­мується певна система стосунків між старшими і молодшими, яка визначає психологічний клімат у сім'ї. Дитина оволодіває вміння­ми та навичками людського спілкування, засвоює певні нор­ми поведінки, формуючи ті чи інші риси особистості.
Найважливішими механізма­ми сімейної соціалізації є: 1. Заохочення до певної по­ведінки, або покарання за пору­шення визначених у родині пра­вил.
2. Наслідування дитиною по­ведінки дорослих у різних жит­тєвих ситуаціях.
3. Ступінь зацікавленості батьків внутрішнім світом дити­ни безпосередньо впливає на рівень стосунків дорослих і дітей.
На батьків покладається особ­лива відповідальність за форму­вання особистості дитини. В обо­в'язки батьків входить:
• постійно контактувати з класним керівником, якщо тре­ба — із соціально-психологічною службою, щоб вчасно помітити негативні зміни у поведінці ди­тини;
• сприяти формуванню у ди­тини навичок здорового спосо­бу життя;
• бути уважним до самої ди­тини, особливо у критичні пері­оди її життя;
• створювати у родині сто­сунки довіри та взаєморозу­міння.
Стабільна родина створює ду­шевний комфорт, захищає від нервових перевантажень не тільки дорослих, але і дітей. Дитина по­чувається рівноправним членом сімейного колективу, її люблять, але їй не потурають, залучають до сімейної праці, але враховують її інтереси та потреби.
У нормальній сімейній атмо­сфері дитина зростає доброзич­ливою, гуманною, спокійною та оптимістичною. Батьки не зав­жди готові теоретично, практич­но, психологічно адекватно ре­агувати на вікові зміни своїх дітей. Програма «Здоровий мікроклімат у школі» передбачає участь батьків не так у процесі формування особистості, як у процесі сприяння їй в її індиві­дуальному розвитку, прагненні емоційної з нею єдності, бажанні зрозуміти, поспівчувати, допо­могти. Для цього батьки повинні розширити свої знання про пси-хоактивні речовини, фактори ризику, особливості поведінки дітей, які починають експери­ментувати з цими речовинами, ознаки вживання ПАР, причини експериментування.

 

 

 

13 травня в нашій школі був проведений День цивільного захисту
Відбулися такі заходи:

8.20-8.35 – урочисті лінійки
Відкриті уроки:

   

8.40-09.10     1 урок - 3-А клас «Надзвичайні ситуації, радіаційне зараження, сигнали та порядок дій у випадку радіаційної небезпеки»           Колодій Т.А.
   

9.25-10.10      2 урок  - 6-Б клас «Людина у надзвичайних ситуаціях»  
Пагута Т.М.

   

10.20-11.05   3 урок - 8- В клас «Надзвичайні ситуації соціального, природного та техногенного походження, причини їх виникнення»
Костовський Г.Л.
 

12.00-12.40 змагання  (початкова школа)
Зелінська Н.М., Налуцишин Н.Я.

1250екстрена евакуація по сигналу «Увага всім»
13.00-13.30 – змагання на стадіоні.

 

07.05.10 р.  Огляд строю і пісні, присвячений 65 річниці Великої Вітчизняної війни, проведено серед  учнів початкової школи. Голова журі, ветеран Збройних  Сил  полковник Плєшко Іван Георгійович , нагородив  переможців почесними грамотами та подяками.

Методист навчально-методичного центру Цивільного Захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Ліпська Аліна Григорівна відвідала заходи, відкриті уроки, змагання, які присвячені Дню ЦЗ.

06.05.10 р. На загальношкільному заході «Ніхто незабутий, ніщо не забуто…» - учні школи декламували вірші, співали пісні часів Великої Вітчизняної війни, переглядали відеофільми та показували театралізовані дійства фронтових часів. Хвилиною мовчання учні вшанували пам'ять воїнів-визволителів.

До ВЕЛИКОГО ДНЯ ПЕРЕМОГИ  у нашому закладі пройшли заходи, виховні години, бібліотечні уроки.
Уроки мужності  у 5, 6 та 9 класах провели ветерани Великої Вітчизняної війни : Борзаков Павло Андрійович, Ігнат Віктор Йосипович,  Петров Віталій Михайлович, Ніколаєв Олександр  Якович, Нєхаєв Валерій Микитович, Пожар Михайло Микитович.

 

20-24.04.10 р. Акція «Живи, книго»… Бібліотечні уроки, виховні години, літературні конкурси та вікторини тривали цього тижня у нашій школі. Виховний захід «Свято книги» підготували учні 2А класу, класний керівник Колодій Тетяна Антонівна та бібліотекарі. Діти декламували вірші та співали пісні, присвячені книзі, показали театралізоване дійство «Книжкова лікарня». Переможців  конкурсу: «Моє перше книговидання» нагороджено грамотами.  Переможцем конкурсу «Юний письменник» став учень 3А класу Єфімчук Назарій, класний керівник Вельська Г.С.

   
12.03.10р.«Вшануймо пам ять КОБЗАРЯ…» У закладі пройшов конкурс, присвячений Шевченківським дням. Учні декламували вірші та співали пісні. Переможці конкурсу:  Субачов Микола та Бура Віктор ( 9Б клас), Жмуд Тетяна (5А клас).
21 квітня 2010 року в НВО №9 відбувся традиційний методичний захід-конкурс "Звіт методичних об'єднань вчителів". Переможцем визначено методичне об'єднання вчителів біології, хімії, економіки. (Керівник МО Паращук Н.О., склад МО: Калінська Н.Р., Гальчук Т.П., Орловська О.М.). До звіту всі вчителі закладу підійшли творчо.
 
17.03.2010 р. відбувся семінар заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи в початкових класах на тему:«Сучасний урок: теорія, методика, практика».
Семінар вдкрила О.М. Романів, методист інформаційно-методичного кабінету управління освіти Хмельницької міської ради. Заступник директора з науково-методичної роботи І.В. Колесник провела презентацію навчального закладую. Своєчасність та актуальність теми семінару проаналізувала у своєму виступі: "Сучасний урок: теорія, методика, практика" – Л.І. Пастух, заступник директора з навчально-виховної роботи
в початкових класах.
Тему «Психологічні аспекти сучасного уроку» - широко розкрила у своєму виступі О.Є. Чернявська, практичний психолог школи.

У практичній частині семінару учасники відвідали уроки початкової школи:
2-А клас. Читання «Казки народів світу» - Т.А. Колодій, вчитель І категорії
3-Б клас. Математика «Закріплення вивчених випадків множення та ділення 0, 1, 10, 100 шляхом розв’язування різних типів задач та використання даних знань у виготовленні українського віночка» - Г.В. Ткачук, вчитель І категорії

4-А клас. Позакласне читання «Права дитини в творах С. Гавриша» -  О.В.  Гладка,  вчитель вищої  категорії
3-А клас.  Я і суспільство «Людина живий організм. Зображення фігури людини в русі» - О.В. Гуцол, вчитель І категорії
Учасники семінару активно працювали у діловій грі «Моделювання сучасного уроку» - І.В. Колесник, заступник директора з НМР.
Психологічний тренінг з учасниками семінару -
провела О.Є. Чернявська, практичний психолог.

   
Учні 11 класів традиційно передають шкільну естафету учням 10 класів на щорічному заході "100 днів до випуску".
09.02.10р. Розпочався Всесвітній місячник безпечного Інтернету. Урок-диспут провела вчитель інформатики Паславська Любов Анатоліївна з учнями 9-х класів на тему: "Чому інформаційна безпека є важливою та чому ці питання потрібно обговорювати?"

з 08.02 по 20.02 проходить тиждень інформатичних та фізико-математичних наук. Вчителі-предметники проводять: інформатичні конкурси, диспути, вікторини та фізико-математичні заходи:
"Математична лихоманка" - захід проходив протягом тижня серед учніві 5,6 та 7 класів, які шукали скарб, розв`язуючи при цьому математичні завдання.

Гра-вікторина "Інформатичні герої" - провела вчитель інформатики Паславська Любов Анатоліївна з учнями 9-х класів
24.12.09р. пройшов конкурс юних математиків серед учнів 3-5 класів "Олімпійський резер"
15 грудня відбувся обласний семінар учителів історії. Семінар відкрила директор навчального закладу Томич Ірина Василівна презентацією закладу.
Учасники семінару відвідали урок історії у 8А класі на тему: "Українська культура у І половині ХVІІ", вчитель історії Кульбаба Лариса Миколаївна.
Лариса Миколаївна Кульбаба провела презентацію кабінету історії та інформаційно-методичного центру. Вчитель поділилася досвідом своєї роботи. Учасники семінару познайомилися з її науково-методичними доробками вчителя.
Керівник ЄВРОКЛУБУ "ПОЗИТИВ" Вишневська Тетяна Віталіївна провела презентацію клубу, познайомила учасників семінару з позаурочною діяльністю вчителів-предметників.
Тиждень ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. З 13 по 19 грудня тривав тиждень іноземної мови. Вчителі-предметники провели вікторини, конкурси, виставки, презентації стіннівок, концерти. Переможці конкурсів та літературних вікторин нагороджені ГРАМОТАМИ,
Увага!!! Шкільні олімпіади! У нашому закладі проходять предметні олімпіади. Учасникам шкільних олімпіад бажаємо успіхів, тврчості та натхнення.

ДЕНЬ ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ:
24.11.09 відбулася конференція на тему: "Голодомор - це геноцид українського народу". Шлях до визнання міжнародною спільнотою". Конференцію проводила вчитель історії Кульбаба Лариса Миколаївна та учні 10А, 11А класів.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
: члени наукового товариства "ПРОМІНЬ" під керівництвом Кульбаби Л.М. провели науково-дослідницьку роботу з проблем:
- "Демографіні наслідки голодомору"

- "Спогади свідків голодомору - живе джерело історії українського народу"

 

Всеукраїнський конкурс:У нашому закладі стало доброю традицією щороку проводити Всеукраїнський конкурс "Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ". 24 жовтня 2009 року відбувся ІV туру конкурсу. Учням вручено СЕРТИФІКАТИ учасника.
ПОСВЯТА У ЛІЦЕЇСТИ 20 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ ШКІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ" ПОПОВНИЛОСЬ 46 ЛІЦЕЇСТАМИ 10-Х КЛАСІВ. УРОЧИСТО ЛІЦЕЇСТАМ ВРУЧЕНІ СВІДОЦТВА ТА ЗНАКИ.

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС У закладі проводились заходи, присвячені 95 річниці утворення загонів січових стрільців. 09.10.09 р. вчителі української мови та літератури провели літературний конкурс на краще декламування та виконання пісеньсічових стрільців серед учнів 5-9 класів.
Перше місце посіли учні:

Бура Віктор та Субачов Микола 9-Б клас (виконання пісень січових стрільців)

Кучерява Карина 6-Б (декламування)

 

До Всеукраїнського дня бібліотек у закладі пройшли такі заходи:
2-гі класи: "Посвята у читачі". Класний керівник Школьник Олена Вікторівна
5-ті класи: "Нам без книги ніяк неможна". Класний керівник Гальчук Тетяна Павлівна.

 

 
З 7 по 12 вересня у закладі проведено олімпійський тиждень. Переможців нагороджено грамотами.
Готуємось до міського конкурсу на кращу клумбу.

У закладі створено Клуб Європейських студій "ПОЗИТИВ"

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"