ееее
 
 

Новини

 
 

РОЛЬПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  У  ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШОКЛАСНИКА

Методів розв'язання постав­леного завдання існує безліч. Кожен із них має в собі долю раціонального. Однак захистити і підтримати дитину, виробити в неї життєздатність, озброїти механізмами і технологіями життєвих стратегій, відчути себе об'єктом чи суб'єктом у різних життєвих ситуаціях та запропонувати шляхи вихо­ду з них (помітити, наскільки вони можуть бути дієвими) — допомагає метод проектів. Про­ектний метод у компетентнісно спрямованій освіті — це інструмент, який створює унікальні передумови для роз­витку ключових компетенцій і самостійності учнів в осягненні нового, стимулювання їхньої природної допитливості й твор­чого потенціалу. Сучасна про­ектна технологія зводить про­цес навчання до розв'язання проблемних ситуацій.
Серед об'єктивних переваг — мотиваційна спрямованість та розвивальне значення. Здобуті в процесі реалізації проекту знання не лише набу­вають особливої міцності та
усвідомлення, а и асоціативно пов'язані з отриманням задово­лення, що стимулює до нового пошуку. Пошук, у свою чергу, викликає нові асоціації, нові проекти, що сучасному учневі, майбутньому дорослому грома­дянину країни, не дасть бути пасивним спостерігачем у будь-якій життєвій ситуації. Дитина поступово готується сприймати дійсність такою, якою вона є, більше того — робити правиль­ний вибір, не відступати, не комплексувати, не бути залеж­ним від когось.
Мета і завдання цієї статті — висвітлити досвід застосування методу проектів у компетентісно спрямованій освіті, окреслити перспективу подальшої робо­ти щодо забезпечення умов для формування й розвитку творчої особистості дитини.
«Я — за здоровий спосіб життя»
Стислий опис проекту
І етап Вивчення актуальних проблем громади
Метою цього етапу є визначен­ня учнями важливих проблем жит­тя громади, обміркування їхньої актуальності та вибір однієї з них для розв'язання. Під час вибору проблеми старшокласники врахо­вують наступні чинники:
• наскільки запропонована проблема важлива та актуаль­на на місцевому й державному рівнях;
• чи цікаво і доступ­но буде працювати над її розв'язанням;
• наскільки реальним і за­конним є спосіб практичного розв'язання проблеми.
Обрати проблему для дослідження їм допомагають:
• спілкування з друзями;
• засоби масової інформації;
• особливості життя насе­лення міста, яке вони щодня спостерігають і аналізують;
• опитування місцевого на­селення.
Отримавши достатню
кількість інформації, старшо­класники визначають, що про­блема, над якою вони працю­ватимуть, — «Я — за здоро­вий спосіб життя». Оскільки саме здоров'я сучасної дитини, підлітка є основою здоров'я міста, держави.
Серед народу побутує така думка: «Здорова дитина — здорова сім'я, здорова сім'я — здорова родина, а здорова ро­дина — здорова держава».
II етап Дослідження проблеми
Метою роботи на цій стадії проекту є накопичення інфор­мації, що всебічно характеризує проблему, доводить її актуаль­ність.
План реалізації етапу
1. Визначення джерел інфор­мації.
2. Розподіл часу щодо на­копичення та опрацювання інформації. 3. Опрацювання методичної літератури щодо основних пра­вил накопичення інформації.
Основні джерела інформації
1. Консультації з керівником проекту.
2. Шкільна бібліотека.
3. Редакції місцевих газет.
4. Співпраця з головним лі­карем дитячої поліклініки міста, лікарем-наркологом районної поліклініки, оперуповноваже-ним кримінальної міліції міста.
5. Бесіди з психологом шко­ли.
6. Співпраця з керівником наркопоста школи.
7. Консультації з керівником «Школи здоров'я».
8. Співпраця з представни­ками громадських організацій міста.
9. Анкетування підлітків.
10. Формування фактів, що відображають гостроту пробле­ми.
III етап
На цьому етапі реалізації проекту учням слід чітко визна­читись зі способом розв'язання проблеми. Оскільки вони вже мають достатню кількість ін­формації.
Головним завданням цього етапу є систематизація й ана­ліз отриманого матеріалу, а та­кож планування діяльності для розв'язання проблеми.
Отриманий матеріал учні компонують за такими розділа­ми:
• актуальність та важливість проблеми для міста, держави, світу;
• інформація про різні підхо­ди до розв'язання проблеми;
• обрана програма дій.
IV етап Наші дії.
Розв'язання проблеми. Очікувані результати Етап передбачає спробу ціл­ком або частково реалізувати обраний варіант розв'язання проблеми через організацію відповідних заходів.
Наші дії
1. Оскільки серед тих, хто над   реалізацією є члени шкільного парламенту, то на його спіль­них засіданнях буде порушено
Та передусім учасники звертаються до всіх старшо­класників із такою промовою:|
«Дорогі друзі, ви всту­паєте в повноцінне дорос­ле життя, сповнене багатьох приємних подій. Так багато треба зробити корисного, стільки необхідно побачити і пізнати. Але насамперед треба навчитися приймати правильні життєві рішення, не уникати відповідальності й не бути байдужими. Ті, хто втягнувся в шкідливі звички, але вирішив їх позбутися, по­требують підтримки, особливо в перший час, який буде для них найскладнішим. Людина в молодому віці майже не має до­свіду, як виходити зі стресового стану. В цей час вона настільки переймається своїм визнанням однолітками, що не вважає за можливе звертатися до них по допомогу. Тому що це можуть сприйняти як ознаку слабкості. Не бійтеся здаватися слабкими. Друзі, якщо вони справжні, за­вжди зрозуміють і допоможуть пережити скрутні часи. І вза­галі, якщо ви відчуваєте, що не в змозі подолати свої проблеми самостійно, зверніться до лю­дини, якій можете довіритись. І знайте, що в кожному місті є спеціалізовані заклади, де вам допоможуть. Пам'ятайте, що завжди є люди, яким ви не бай­дужі. Бережіть своє здоров'я, не піддавайтеся    необміркованим вчинкам»
2. Будемо клопотати перед міським головою, щоб на всіх рекламних вивісках, де рекла­мують сигарети і спиртні напої, було розміщено попередження: «Люди не помирають — вони вбивають себе самі».
3. Проситимемо допомо­ги в працівників міської влади
щодо покарання тих, хто продає спиртні напої та сигарети непо­внолітнім.
4. Проситимемо представни­ків міського телебачення, щоб поряд із рекламою модного одя­гу, побутової техніки, смачних продуктів знайшлося місце для реклами, яка б спонукала мо­лоде покоління вести здоровий спосіб життя.
5. Спільно з наркопостом школи та представниками «Школи здоров'я» організову­ватимемо зустрічі старшоклас­ників з метою запобігти шкід­ливим звичкам серед учнівської молоді.
Очікувані результати
1. Повноцінний розвиток ді­тей та молоді, охорона та змінення їхнього здоров'я, гармо­нія й самовдосконалення.
2. Утвердження здорового способу життя.
3. Уміння правильно пово­дитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та іншим.
4. Залучення освітніх, ме­дичних, соціальних та право­охоронних закладів до запобі­гання правопорушенням і зло­чинності.
5. Посилення тенденції до зменшення вживання наркоти­ків, алкоголю, тютюну.
6. Соціально-психологічна адаптація неповнолітніх, які мають життєві проблеми.
V етап Підготовка до презентації проекту
Презентація матеріалів дослі­дження перед широкою аудито­рією. Успішна демонстрація ре­зультатів дослідження проблеми може стати поштовхом до нових пропозицій і можливостей щодо подальшого розв'язання пробле­ми. Тому слід звернути особливу увагу на презентацію проекту. А ми це робимо поетапно:
• готуємо слайди, що відо­бражають особливості роботи на кожній стадії реалізації про­екту;
• готуємо стислу розповідь за кожним етапом роботи з ко­ментарем до слайдів;
• інформуємо аудиторію про важливість обраної проблеми;
• ознайомлюємо присутніх з результатами етапу накопичення та аналізу інформації;
• оприлюднюємо обрані спо­соби розв'язання проблеми;
• розповідаємо про практич­ну діяльність під час реалізації проекту.
Висновки та перспективи подальшої роботи
Робота учнів над проектами триває й дає перші позитивні результати. Зростає кількість учнів, які здійснюють науково-дослідну, пошукову роботу, стають учасниками різних конкурсів, турнірів. У їхній свідомості розшаровується уяв­лення про красиве і потворне, раціональне і необдумане. Стар­шокласники особливо захоплю­ються проектами, оскільки в процесі їх реалізації вони ма­ють можливість відчути себе менеджерами обраної справи.
Отже, специфіка та важли­вість методу проектів пролягає в тому, що він дає змогу максимально інтегрувати зусилля багатьох суб'єктів для розв'язання голов­ної проблеми 12-річної школи — формування готовності учня до реального життя, до співпраці, самостійного навчання, забезпе­чення всебічного і гармонійного розвитку особистості.
Література
1. Духовний розвиток особис­тості / Е. О. Помиткін. — К.: ІЗМН,
1996. — С. 12.
2. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний збірник 7 За ред. І. Г. Єрмакова. — Запоріжжя: Центріон, 2005. — С. 36.
3. Національна доктрина роз­витку освіти // Освіта України.
— № 33. — 23 квітня 2002 р. — С. 4—6.
4. Правове виховання учнів / М. М. Фібула. — К.: Віпол, 1996. — С. 17.
5. Українська народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. — К.: ІЗМН,
1997. — С. 23.

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"