ееее
 
 

Новини

 
 


ПОТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМ
Здорова людина життєрадісно й охоче виконує обов'язки,   ' покладені на неї життям, і повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності.
Як не прикро, з кожним роком здоровими є все менше і менше людей. За даними Міністерства охорони здоров'я України, захворюваність підлітків зросла на 13,9%. Проаналізувавши дану статистику, педагоги СЗШ № 19 прийшли до думки: потрібно діяти, а не гаяти час.
Очевидно, що така ситуація зу­мовлена низкою взаємопов'язаних та взаємообумовлених факторів;

 1. насамперед, це необгрунто­вана система організації фізично­го виховання в середніх закладах освіти (2 уроки не забезпечують норму рухової активності);
 2. низький рівень фізичної культури населення в цілому і лю­дей, від яких залежить реалізація попереднього фактора;

Відомо, що рівень фізичної культури людини визначається не лише фізичною підготовленіс­тю, а й рівнем знань, серед яких:

 1. особливості діяльності свого організму;
 2. положення здорового спосо­бу життя;
 3. чинники, які дозволяють під­тримувати високий рівень психіч­ної та фізичної працездатності;
 4. методики оздоровчих, кон­диційних та спортивних трену­вань;
 5. використання фізичних вправ у рамках рекреаційних за­нять (для відпочинку);

•     інструкторські навички.
Дозвольте нагадати, що одним
з головних завдань загальноосвіт­ньої школи є формування здатної до самоосвіти та самовдоскона­лення людини. Таким чином, фі­зичне виховання в загальноосвіт­ній школі в широкому розумінні покликано сформувати у дитини потребу в здоровому способі жит­тя (див. схему 1).
Така потреба може бути сфор­мована на основі спочатку ін­тересу, а в подальшому — звич ки. Тобто, насамперед необхідно сформувати навички здорового способу життя, для того щоб у са­мостійному житті вони реалізува­лись як потреба. Вирішити таке завдання ми можемо за допомо­гою розробленої творчою групою вчителів школи комплексно-ці­льової програми «Здоров'я» (див. додаток 1).
Принципи реалізації Про­грами:

 1. гуманізм;
 2. демократизм;
 3. науковість та  інтегрова­ність;
 4. індивідуалізація та диферен­ціація;
 5. розвивальне навчання;
 6. єдність інтелектуального, фізичного та естетичного розви­тку.

90% усіх підлітків мають відхилення в загальному стані здоров’я, з них 20% страждають на  два і більше захворювань
Реалізація Програми «Здоров'я»
Програма передбачає реоргані­зацію основних форм занять (уро­ки фізичної культури), а також розширення фізкультурно-оздо­ровчих та спортивних заходів.
Реорганізація уроків фізичної культури проходить етапи;

 1. І. Молодша школа. Основне завдання — створення інтересу до занять фізичними вправами через щоденні уроки фізкультури (освітня спрямованість уроків; но­ві вправи та часткове забезпечен­ня рухової активності).

III. Середня школа. На основі сформованого в молодшій школі інтересу формуються звички до занять фізичними вправами. На цьому етапі у дітей вже сформо­вані основи розуміння здорово­го способу життя і значення ру­хової активності, тому кількість обов'язкових уроків фізичної культури може бути зменшена до трьох на тиждень, в інші дні діти можуть обирати заняття за інте­ресами;
//. Старша школа. Формуван­ня потреби в заняттях на основі сформованих на попередніх ета­пах інтересу та звички до цих за­нять. Кількість обов'язкових уро­ків може бути зменшена до двох в інші дні учні мають можливість самостійного вибору занять.
У школі має місце профільне навчання і сформовано 4 спор­тивні класи. В молодшій школі запроваджено як факультативний курс ситуативно-ігрові заняття з валсології. Створено групу ЗФП та ЛФК для учнів спеціальної ме­дичної групи. На сьогодні у ній займаються 43 учні школи груп А,ВтаС.

 1. З 2001 року в школі прово­диться просвітницька робота «Рів­ний — рівному» серед підлітків школи щодо здорового способу життя (див. додаток 2). Зараз — це 72-годинний факультативний курс. Тут діти навчаються ефек­тивному спілкуванню, форму­ють відповідальне ставлення до власних вчинків та власного здо­ров'я, вчаться оцінювати ситуації ризику, приймати конструктивні рішення та протистояти соціаль­ному тиску.

Навчання за цією програмою сприяє мотивації безпечної ста­тевої поведінки підлітків щодо збереження репродуктивного здо-ров'я та індивідуального захисту відВІЛ/ІПСШ.
Весь тренінг-курс спрямова­ний на розвиток у підлітків по­чуття власної гідності, розуміння необхідності для суспільства; на усвідомлення своїх прав, обов'яз­ків, відповідальності за свої дії; на стимулювання у підлітків праг­нення реалізувати свої права.
Щороку проводимо Спартакіа­ди допризовної молоді, заходи до Дня цивільної оборони. Функціо­нує гурток «Юний стрілець». Від­значаємо Дні фізичної культури і спорту.
Школа багата на традиції. Кож­ного року у жовтні між 5-класни-ками проводяться «Козацькі роз­ваги». Щовесни — «Старти на­дій», «Олімпійські надії». Постій­но — «Веселі старти» — і не тіль­ки між паралельними класами, а й між учнівськими та учитель­ськими командами.
Між школою та факульте­том фізичної реабілітації Ужго­родського національного універ­ситету укладено угоду про спів­працю.
З метою пропаганди здорово­го, активного способу життя, на­вчання орієнтуватися в надзви­чайних ситуаціях, повсякденно­му житті, а також для популяри­зації основ безпеки життя працює «Школа безпеки».
У школярів, які займають­ся у «Школі безпеки», розвива­ються здібності бачити, чути, за­пам'ятовувати важливе; навички орієнтації в різних життєвих та надзвичайних ситуаціях; вміння долати труднощі та перешкоди.
У дітей формується комплекс на­вичок та вмінь діяти індивідуаль­но та колективно в різних екстремальних ситуаціях; виховується працелюбність, чесність, відва­га, дисциплінованість, увага до ближнього; здатність прийти на допомогу.
А ще оформлено куточок «Здоровчик», в якому висвітлю­ється динаміка особистих резуль­татів учнів. Постійно випускаємо газету на фізкультурно-оздоровчу тематику.
Усі в школі: учні, вчителі, об­слуговуючий персонал — працю­ють під одним гаслом: «Здоров'я нації — здоров'я кожного!»

Додаток 1 Комплексно-цільова програма «Здоров'я»
Мета: формування у школярів потреби в здоровому способі жит­тя та отримання освітніх знань.
Головним завданням для до­сягнення мети є виховання гар­монійно та всебічно розвиненої людини з почуттям національної самосвідомості та створення умов для оволодіння валеологічними науковими знаннями, розвитком особистості школяра шляхом ін­дивідуалізації та диференціації навчання.
Завдання:
• формування в учнів необхід­ного рівня валеологічних знань (спеціальних фізкультурних, еко­логічних, медико-біологічних);

 1. раціональна організація різ­них форм занять: обов'язкових і факультативних;
 2. оволодіння практичними здоров'язберігаючимн вміннями та навичками;
 3. створення умов для поліп­шення фізичного стану дітей, а та­кож для вибору певної спортивної спеціалізації;
 4. розвиток індивідуальних зді­бностей дитини;
 5. включення до навчальних планів у школі та створення про­фільних класів;
 6. виховання у дітей почуття від­повідальності за стан свого здоров'я, національної самосвідомості;
 7. розробка індивідуальних планів навчання.

Способи вирішення:

 1. реорганізація уроків фізич­ної культури;
 2. раціональна організація фіз­культурно-оздоровчої та спортив­ної роботи;
 3. оформлення куточка «Здо­ров'я»;

•     випуск тематичної газети.
Можливості:
•        втілення профільного навчання і формування профільних спортивних класів; (спеціальних фізкультурних, еко­логічних, медико-біологічних);

 1. раціональна організація різ­них форм занять: обов'язкових і факультативних;
 2. оволодіння практичними здоров'язберігаючимн вміннями та навичками;
 3. створення умов для поліп­шення фізичного стану дітей, а та­кож для вибору певної спортивної спеціалізації;
 4. розвиток індивідуальних зді­бностей дитини;
 5. включення до навчальних планів у школі та створення про­фільних класів;
 6. виховання у дітей почуття від­повідальності за стан свого здоров'я, національної самосвідомості;
 7. розробка індивідуальних планів навчання.

Способи вирішення:

 1. реорганізація уроків фізич­ної культури;
 2. раціональна організація фіз­культурно-оздоровчої та спортив­ної роботи;
 3. оформлення куточка «Здо­ров'я»;

•     випуск тематичної газети.
Можливості:
•        втілення профільного на­
вчання і формування профільних
спортивних класів;
Бар'єри:

 1. розширити мережу спонсор­ського фінансування для облашту­вання нових спортивних майдан­чиків: для міні-футболу, тенісного корту, гімнастичного залу;
 2. надання платних послуг;
 3. перевантаження спортзалу в осінньо-зимовий період.

Перший етап — вироблення навичок використання тієї інфор­мації, яку свідомо чи мимовільно отримує кожна людина, живучи у суспільстві. Цікава та корисна інформація має стати такою, що викличе бажання формувати здо­ровий спосіб життя.
Другий етап — зміна ставлен­ня до свого здоров'я і шкідливих звичок. Важливою частиною фор­мування навичок здорового спо­собу життя є вироблення навичок спілкування.
Третій етап — етап вільного прийняття рішень, вибору на ко­ристь здорового способу життя. Підліток має зробити такий вибір самостійно, а педагог повинен до­помогти йому в цьому: навчити правильно оцінювати інформа­цію, яка надходить, зважувати всі «за» і «проти», вибирати найбільш прийнятні стратегії поведінки; створити умови для засвоєння різ­них комунікативних та поведінко-вих стратегій.
Четвертий етап — засвоєння навичок здорового способу жит­тя, оволодіння набором різнома­нітних комунікативних стратегій. На цьому етапі навчання застосо­вують рольові ігри, моделювання ситуацій, у яких потрібно зроби­ти вибір, обговорення випадків тощо.
П'ятий етап — дотримання здорового способу життя, резуль­татом якого є зміцнення власного здоров'я, адекватна самооцінка, зростання авторитету серед одно­літків і дорослих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"