ееее
 
 

Новини

 
 

ОБДАРОВАНІ ДІТИ

Система роботи з обдарованими дітьми.

Одним із основних напрямів діяльності Техніч­ного ліцею є створення цілісної скоординованої системи з виявлення, розвитку, підтримки та сти­мулювання обдарованої молоді.
У ліцеї вважають, що творчість як явище ви­никає у процесі становлення людського індиві­да. Кожна потенційно обдарована людина завжди прагне до нового, творить себе, робить своє життя унікальним і неповторним.
Організація роботи з обдарованими дітьми в Технічному ліцеї НТУУ «КШ» має на меті фор­мування творчої, різнобічно розвиненої особис­тості учня (див. таблицю 1 на с. 6).
Основними її завданнями є:

 1. створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального й фізичного розвит­ку обдарованих дітей;
 2. розробити й поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні технології навчання й ви­ховання учнів;
 3. створити умови для розвитку здібностей до адаптації в соціумі.

Серед напрямів роботи з обдарованими дітьми варто виділити:

 1. виховання потреби в сучасних наукових знан­нях;
 2. формування навичок вільного володіння ін­формаційними технологіями пошуку знань;
 3. ознайомлення з найбільш актуальними іде­ями сучасної науки й активізація мислення лі­цеїстів;
 4. розвиток продуктивного творчого мислення;
 5. стимулювання самостійності й ініціативності в навчанні та саморозвитку;

сприяння розвиткові самосвідомості.
Творчість — багатосторонній процес, що вклю­чає в себе й соціальні, і психічні, і фізіологічні аспекти.
Важливими умовами реалізації творчого потен­ціалу особистості є: сприйняття нею нових ідей, здатність знаходити й порушувати проблеми, не­залежність поведінки й суджень і водночас умін­ня поступатися, відмовлятися від своїх поперед­ніх думок, критичність мислення, сміливість, тер­пимість, а також завзятість, наполегливість, уміння забезпечити регулярність і ритмічність розумової праці.
Сутність наукової творчості полягає у відкритті нових знань, закономірностей, правил.

Обдарованість результат спо­лучення трьох характеристик: інте­лектуальних здібностей, що пере­вищують середній рівень, творчого підходу й наполегливості.
К. Текекс

Науково-дослідна робота ліцеїстів перша сходинка до творчості
Процес творчості неможливий без досліджен­ня, тобто визначення суперечностей, їх аналізу,  синтезу. Щоб робити відкриття, треба мати роз­винені інтелектуально-творчі здібності, мотиви діяльності та якості, характерні для творчих здіб­ностей. Шлях до наукової творчості — через здо­буття знань, формування вмінь аналізувати, син­тезувати, узагальнювати, класифікувати, система­тизувати явища, події, факти (див. таблицю 2). Са­ме науково-дослідна робота ліцеїстів є першою сходинкою до наукової  творчості. Важливу роль в її організації, проведент та коштхш за науко-во-дослщницькою ддяльшстю лще'йлчв вшграе науково-методична рада (див. додаток 1 на с. 50).
Визначенню творчих учтв сприяе розроблена в лще модель творчої   особистості, яка включас:
1. Психофізіологічний аспект:

 1. Ф1зичний розвиток.
 2. Стан здоров'я.
 3. Mіцність нервової системи.
 4. Pyxoмість нервових процесів

  2 Пшшвальний аспект:

 1. інтелектуальне сприйняття.
 2. Високе напруження, концентрация уваги.
 3. Загальний розумовий розвиток:

—  самостійність мислення;
—кмітливість, економ1чн1сть;
—глибина розуму;
—критичне мислення;
—гнучке мислення;
—швидюсть i мщшсть засвоення матеріалу;
—      володіння операціями, прийомами розумової діяльності аналізу, синтезу, порівняння узагальнення, систематизації, класифікації, абс-трагування.
• 1нтелектуально-творчї якості.

 1. креативн1сть;
 2. інтуіція;
 3. творча уява;
 4. дивергентність мислення;
 5. оригінальшсть мислення;
 6. асоціативність мислення;
 7. інтелектуальна актившсть.

5. Мотивацтний аспект:

 1. Потреба в самоактуалізації.
 2. Потреба в творчості.
 3. 1нтелектуальна потреба.
 4. Пізнавальна спрямованість.
 5. Мотив досягнення.
 6. Потреба в лідерств

 4. Аспект стосунів:

 1. Спеціалыні здібності
 2. Розвинений науковий світогляд.

На першому emani, гид час вступу учів до ліцею, шляхом психологічних тестувань вивчаються їxнi здібності й творчий потенціал.

 

 

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 


 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
а

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,.,.llklkl


   
 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

дизайн розробка та підтримка сайту

ПП "Візард"